dsc05691

Corporate Respon­si­bility

Corporate Respon­si­bility (CR) staat voor een duurzaam onder­ne­mings­beleid voor de kern­ac­ti­viteit, dat is verankerd in de bedrijfs­strategie van de onder­neming. CR is een wezenlijke bijdrage van de onder­neming aan een duurzame ontwik­keling op het gebied van werk, werkplek, gemeenschap, milieu en supply chain. Sociale, ecolo­gische en econo­mische aspecten worden in gelijke mate in aanmerking genomen en belang­heb­benden worden betrokken bij de stra­te­gische oriëntatie van de CR-acti­vi­teiten van de onder­neming.

News

Een lange levensduur betekent duur­zaamheid

Mate­ri­aaltests in het eigen LOWA-labo­ra­torium

Op de tafels staat ratelende appa­ratuur, er klinken slijp­ge­luiden en het gezoem van de koudekamer, en af en toe hoor je …

Meer …

Er is haast geen andere branche waarin het verband met de natuur zo duidelijk is als in de outdoor­branche. Corporate Respon­si­bility (CR) en duur­zaamheid zijn dan ook de afgelopen jaren steeds belang­rijker geworden. Hoog­waardige mate­rialen en apparaten, die qua vorm en functie geschikt moeten zijn voor speciale, soms zeer veel­eisende gebruiks­om­stan­digheden, moeten niet alleen duurzaam en robuust zijn, maar tege­lij­kertijd ook milieu- en gezond­heids­vrien­delijk. Dat geldt niet alleen voor het eind­product. Ook de productie moet plaats­vinden onder eerlijke en mili­eu­vrien­delijke omstan­digheden.

MVO-gebieden bij LOWA

Al deze aspecten horen bij de bedrijfs­fi­losofie van LOWA en worden gebundeld in een uitge­breide CR-strategie. Het ontwikkelen van deze strategie is een lange­ter­mijn­proces waarbij alle bedrijfs­on­derdelen betrokken zijn. Het doel is om de duurzame bedrijfs­fi­losofie stap voor stap te inte­greren in de verschillende deel­ge­bieden en de CR-acti­vi­teiten op een trans­parante manier vorm te geven.

LOWA company headquarter in Jetzendorf

Missi­onsta­tement

Onze filosofie

De bedrijfs­principes van LOWA moeten worden gezien als een soort “vangrails” die de onder­neming en zijn mede­werkers een …

Meer …

Company

Onder­neming

Traditie en innovatie sinds 1923

LOWA is een tradi­tioneel bedrijf, dat altijd al gevestigd is geweest in Jetzendorf in Beieren. Maar het kleine …

Meer …

Caption Blindtext

Mede­werkers

De mensen achter het merk

Voor LOWA zijn de mede­werkers het hoogste goed. De onder­neming viert de diver­siteit, biedt eerlijke lonen, sociale …

Meer …

LOWA Production sites

Produc­tie­lo­caties

“Made in Europe” als produc­tie­strategie

Als een van de bran­che­leiders zet LOWA in het tijdperk van globa­li­sering bewust in op “Made in Europe”, om zo de best …

Meer …

Production Conditions

Produc­tie­om­stan­digheden

Als onder­neming is LOWA verant­woor­delijk voor het volledige produc­tie­proces en de arbeids­om­stan­digheden van de mensen …

Meer …

LOWA Products

Producten

Bij zijn producten hecht LOWA bijzonder veel waarde aan een perfecte pasvorm, hoge func­ti­o­na­liteit, een modern design …

Meer …

Environmental and nature protection

Milieu- en Natuur­be­scherming

Het berg­sportmerk LOWA leeft met en van de natuur. De onder­neming gaat zorg­vuldig om met hulp­bronnen. Waar mogelijk …

Meer …

Social commitment

Maat­schap­pelijke betrok­kenheid

Onder­steuning van nationale en inter­na­tionale maat­schap­pelijke en culturele projecten

Met de locatie Jetzendorf is LOWA duidelijk geworteld in Beieren. Naast regionale faci­li­teiten en projecten zoals …

Meer …

Verant­woording en toepas­se­lijkheid

Het CR-mana­gement van LOWA is orga­ni­sa­torisch verankerd in de bedrijfs­voering. Dat draagt ertoe bij dat LOWA potentieel voor verbe­tering kan iden­ti­ficeren en de daaruit afgeleide maat­regelen kan imple­menteren.

Alexander Nicolai is Corporate Respon­si­bility Officer binnen de directie en is eind­ver­ant­woor­delijk voor de CR-betrok­kenheid. CR-manager is Ingmar Anderson, die een fulltime functie recht­streeks onder de directie heeft.

 • Alexander Nicolai, CEO, info@lowa.de

  Alexander Nicolai, CEO, info@lowa.de

 • Ingmar Anderson, CR Manager, info@lowa.de

  Ingmar Anderson, CR Manager, info@lowa.de

Op het hoofd­kantoor in Jetzendorf in Beieren zijn daarnaast de desbe­treffende afde­lings­ma­nagers verant­woor­delijk voor de imple­mentatie van taken en maat­regelen die relevant zijn voor CR. Zij zijn de aanspreek­punten voor de CR-manager en coör­dineren de imple­mentatie van het CR-programma dat voor hun afdeling is bepaald.

Momenteel vallen beide locaties van het hoofd­kantoor van LOWA Sport­schuhe GmbH onder het CR-mana­gement:

 • Haupt­straße 16/19, 85305 Jetzendorf
 • Aichacher Straße 3, 85305 Jetzendorf-Priel

De bouw­stenen van het CR-mana­gement zijn de volgende:

 • Mission statement als richtlijn
 • CR-verant­woor­de­lijkheid op alle niveaus, inclusief de directie
 • Interne audits voor het iden­ti­ficeren van verbe­te­rings­po­tentieel
 • Evaluatie van CR-mana­gement door de directie
 • Kenge­tallen voor alle gebieden
 • CR-programma als meet­doe­len­ca­talogus
 • Trans­parante informatie over alle relevante betrokkenen

Natuurlijk zijn ook de produc­tie­lo­caties in Slowakije, Italië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië en Tsjechië geïn­te­greerd in het CR-proces.