dsc05691

Corporate Respon­si­bility

Duur­zaamheid en betrok­kenheid

Of u nu gewoon geniet van de natuur. Uw vrije tijd in de natuur door­brengt. Of op pad bent op velden, in bossen en in de bergen. LOWA begeleidt u bij kleine en grote outdoor­avonturen, maar ook bij veel­eisende en uitdagende expe­dities. Betrouwbaar en verant­woor­delijk.

Er is haast geen andere branche waarin het verband met het milieu en de natuur zo duidelijk is als in de outdoor­branche. Als berg­sportmerk leeft LOWA voor en met de natuur – en het wil met zijn producten klanten de best mogelijke outdoor­er­varing bieden. Voor ons gaat dat hand in hand met het nemen van verant­woor­de­lijkheid.

Hoog­waardige mate­rialen, die geschikt moeten zijn voor zeer veel­eisende gebruiks­om­stan­digheden, moeten niet alleen duurzaam en robuust zijn, maar tege­lij­kertijd milieu- en gezond­heids­vrien­delijk. Dat geldt niet alleen voor ons eind­product. Ook de productie moet plaats­vinden onder eerlijke en mili­eu­vrien­delijke omstan­digheden. Daarom vertrouwen we bij het maken van onze producten op hoge milieu- en sociale normen en oriënteren we ons daarbij op inter­na­tionaal geldende normen en verdragen die de mensen­rechten, milieu- en arbeids­rechten wereldwijd waar­borgen en garanderen.

Onze verplichting om verant­woor­de­lijkheid te nemen voor eerlijke arbeids­om­stan­digheden in de hele toele­ve­ringsketen heeft veel te maken met onze bedrijfs­cultuur. We hebben onze ethische, ecolo­gische en maat­schap­pelijke normen vast­gelegd in onze LOWA Code of Code of Conduct. Deze gedrags­normen gelden voor al onze produc­tie­lo­caties, zowel in Duitsland als in het buitenland, ongeacht of zij zelf produceren of extern, en of ze zaken­partners of leve­ranciers zijn.

Actie­ge­bieden

Hier vindt u meer informatie over onze betrok­kenheid op de afzon­derlijke CR-actie­ge­bieden:

Caption Blindtext

Mede­werkers

De mensen achter het merk

Zonder de inzet van onze meer dan 2000 mede­werkers zou het 100-jarige succes­verhaal van ons bedrijf simpelweg …

Meer …

Environmental and nature protection

Milieu- en natuur­be­scherming

Leven van en met de natuur

De natuur biedt ons de ruimte om outdoor­ac­ti­vi­teiten te beoefenen. Het behoud ervan is onze bestaansgrond. Als bedrijf …

Meer …

Production Conditions

Produc­tie­om­stan­digheden

Vertrouwen, eerlijkheid en respect

Deze waarden leiden ons in onze dage­lijkse omgang met onze mede­werkers en met onze klanten. Ze gelden echter niet niet …

Meer …

LOWA Products

Producten

Mate­rialen, duur­zaamheid en reparatie

Bij zijn producten hecht LOWA bijzonder veel waarde aan een perfecte pasvorm, hoge func­ti­o­na­liteit, een modern design …

Meer …

Website_Videos_CSR

Produc­tie­lo­caties

"Made in Europe” – met nog één uitzon­dering

Als een van de bran­che­leiders zet LOWA in het tijdperk van globa­li­sering bewust in op “Made in Europe”, om zo de best …

Meer …

LOWA company headquarter in Jetzendorf

Mission Statement

Onze filosofie

Met ons mission statement willen wij onze mede­werkers en andere belang­heb­benden op een trans­parante en beknopte manier …

Meer …

Social commitment

Gemeenschap

Maat­schap­pelijke en culturele betrok­kenheid op nationaal en inter­na­tionaal niveau

Samen met partners en sporters zetten we ons in om maat­schap­pelijk achter­ge­stelde mensen over de hele wereld te helpen. …

Meer …

Company

Onder­neming

Traditie en innovatie sinds 1923

LOWA is een tradi­tioneel bedrijf, dat is gevestigd in Jetzendorf in Beieren. Het kleine schoen­ma­kers­be­drijfje is binnen …

Meer …

CR-strategie 2023–2027

Onze klanten willen terecht weten waar hun product vandaan komt, hoe en onder welke omstan­digheden het is gepro­duceerd en welke grond­stoffen het bevat. Die vragen willen we eerlijk en trans­parant beant­woorden.

Op basis van onze jarenlange betrok­kenheid hebben we een CR-strategie tot het jaar 2027 ontwikkeld: Het doel is om te blijven verbeteren en onze betrok­kenheid nog trans­pa­ranter te presenteren.

Om nog meer trans­pa­rantie in onze toele­ve­ringsketen te krijgen, moeten we eerst een aanzienlijke hoeveelheid gegevens verzamelen. Om eerlijke arbeids­om­stan­digheden te garanderen die vere­nigbaar zijn met milieu en gezondheid, controleren wij onze produc­tie­lo­caties al jaren intern op de naleving van de strenge speci­fi­caties van LOWA’s eigen Code of Conduct. In 2022 zijn we begonnen onze produc­tie­lo­caties extra te laten controleren door externe partijen. Sinds 2023 zijn we lid van de Fair Wear Foun­dation.

Door ons milieu- en kwali­teits­beheer samen te voegen met gezondheid en veiligheid op het werk willen we beter en effi­ciënter worden. Hiervoor plannen we de certi­fi­cering van een geïn­te­greerd beheer­systeem volgens ISO 45001.

Onze strategie is ingebed in de betrok­kenheid van ons moeder­bedrijf, de TECNICA Group. Het is een onder­te­kenaar van het UN Global Compact en heeft zich gecom­mitteerd aan de Sustainable Devel­opment Goals van de Verenigde Naties. De imple­mentatie van onze strategie zal ons helpen om nog beter te worden op het gebied van milieu, sociale zaken en bestuur en om ons enga­gement nog trans­pa­ranter te presenteren.

Na regi­stratie van de actuele status (Corporate Carbon Footprint CCF) zullen we onze bijdrage leveren aan het bereiken van het klimaat­akkoord van Parijs. Lifecycle Assessments (LCA’s) en Product Carbon Foot­prints zijn twee voor­beelden van waar wij naar streven. Tegen 2027 streven wij naar Greenhouse Gas (GHG) Reporting op scope 3-niveau.

We hebben concrete projecten gede­fi­nieerd en onszelf ambi­tieuze doelen gesteld op de volgende gebieden:

  • Duurzame producten
  • Maat­regelen ter bescherming van het klimaat
  • Verant­woor­de­lijkheid in de toele­ve­ringsketen
  • Veilige en inclusieve werk­om­geving

Contact­persoon

Het CR-mana­gement van LOWA is orga­ni­sa­torisch verankerd in de bedrijfs­voering. Alexander Nicolai is Corporate Respon­si­bility Officer binnen de directie en is eind­ver­ant­woor­delijk voor de CR-betrok­kenheid. CR-manager is Ingmar Anderson; hij en zijn team rapporteren direct aan de directie.