LOWA company headquarter in Jetzendorf

Mission Statement

Onze filosofie

Met ons mission statement willen wij onze mede­werkers en andere belang­heb­benden op een trans­parante en beknopte manier beschrijven waar LOWA op de afzon­derlijke actie­ge­bieden voor staat. Wat is precies ons merk en onze iden­titeit, welke waarden en filosofie staan we voor en wat verstaan we onder verant­woor­de­lijkheid.

Wij leven loya­liteit, inte­griteit, vertrouwen, eerlijkheid en respect. Deze waarden leiden ons als mana­gement in onze dage­lijkse omgang met onze eigen mede­werkers en met onze klanten. Uiteraard gelden deze waarden niet alleen voor ons, maar ook voor onze mede­werkers, zaken­partners en produ­centen in binnen- en buitenland.

Ons mission statement dient altijd als richtlijn en kan intern en extern worden gebruikt als basis voor beslis­singen.

De bedrijfs­principes van LOWA

**Simply more…

Een slogan die ons al vele jaren begeleidt en staat voor wat LOWA in essentie betekent – het streven naar “simply more…”!

We zijn een wereldwijd outdoor­bedrijf dat grote waarde hecht aan zijn wortels.

We ontwikkelen, produceren en verkopen schoenen. We volgen daarbij altijd drie centrale vereisten: hoogste kwaliteit, perfecte pasvorm en innovatie op alle gebieden.

Dit streven is terug te vinden in elk aspect van ons handelen en over­schrijdt de grenzen van het bedrijfs­terrein. Voor ons zijn niet korte­ter­mijn­trends maar duurzame bedrijfs­ont­wik­keling belangrijk. Tradi­tionele waarden als vertrouwen, eerlijkheid en respect worden bij ons met een hoofd­letter geschreven. We dragen deze principes niet alleen uit in onze dage­lijkse interactie met elkaar, maar ook in onze zakelijke relaties.

Producten op het hoogste niveau zijn onze onom­sto­telijke basis. Om dit te garanderen sluiten wij geen compro­missen. We willen de consument met onze producten de best mogelijke outdoor­be­leving bieden.

We zijn ons te allen tijde bewust van onze verant­woor­de­lijkheid jegens onze klanten, dealers, zaken­partners en produ­centen. In het tijdperk van globa­li­sering vertrouwen we bewust op “Made in Europe” en eisen we van onze zaken­partners en produ­centen dat ze onze Code of Conduct naleven.

Ons hoogste goed zijn onze mede­werkers. We vieren de diver­siteit, bieden eerlijke lonen, sociale zekerheid en indi­viduele onder­steuning. We pakken samen aan en staan persoonlijk achter onze producten.

Als inter­na­tionaal outdoormerk leven we van en met de natuur. We gaan zorg­vuldig om met hulp­bronnen en houden bij onze ontwik­keling syste­matisch rekening met duur­zaam­heids­as­pecten. We zijn geworteld in de regio en hechten duidelijk aan onze Beierse locatie. Onze maat­schap­pelijke betrok­kenheid reikt veel verder dan de Beierse grenzen met de onder­steuning van zorg­vuldig gekozen nationale en inter­na­tionale projecten.

Jetzendorf, 1. Juli 2023

Alexander Nicolai, Werner Riethmann

Directeur