LOWA History

Traditie en innovatie sinds 1923

De geschiedenis van een tradi­tioneel bedrijf

In 2023 viert LOWA zijn 100-jarig bestaan. Laten we eens terug­blikken op de talrijke vormende etappes en de geschiedenis van de outdoor­schoen­spe­cialist.

 • LOWA History

1923 – 1931 Het tijdperk van Lorenz Wagner

In het rustige Jetzendorf, ten noorden van München, richtte Lorenz Wagner, zoon van schoenmaker Johann Wagner, in 1923 het bedrijf LOWA op. De bedrijfsnaam staat voor de initialen van LOrenz WAgner. De passie voor schoenen en het vakmanschap zat de familie echt in het bloed. Dat blijkt wel uit het feit dat ook zijn twee broers Hans en Adolf schoe­nen­be­drijven hebben opgericht. Lorenz Wagner was een briljante knut­selaar en gepas­si­o­neerde schoenmaker. Hij werkte uren- en dagenlang aan leesten, modellen en zolen. Het succes­verhaal begon met de productie van tradi­tionele Beierse haferl­schoenen.

Passie leidt tot perfectie

Het werk van Lorenz legde de basis voor het toekomstige succes van het bedrijf. Voor hem was een product pas klaar als het perfect paste en func­ti­o­neerde. Hij selec­teerde de beste leer­soorten uit de regio voor zijn schoenen en bouwde stabiele schachten en zolen. Het resultaat: duurzame en tijdloze kwali­teits­schoenen. De hoge kwaliteit van de met de hand gepro­du­ceerde “zwie­genähten” – een produc­tie­methode uit de bergen – maakte al aan het einde van de jaren twintig de eerste uitbreiding van het bedrijf nood­za­kelijk. Zo werd in 1930–1931 het eerste fabrieks­gebouw gebouwd. Daarnaast werd met berg­schoenen voor berg­jagers en geregen skischoenen de basis gelegd voor verder succes. Tege­lij­kertijd begon Sepp Lederer, de latere schoonzoon en erfgenaam van het bedrijf, als leer­jongen in het bedrijf.

Alpen­ge­schiedenis

1936

In augustus vindt de eerste beklimming plaats van de Dachl-Rosskuppen-verschneidung. Raimund Schinko en Fritz Sikorovsky gebruiken er de destijds moderne rotshaken, touwbanen en dubbele touwen voor.

 • 4.0.1
 • LOWA History
 • LK09

1929 – 1953 Zware tijden

In de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw leidden ingrijpende gebeur­te­nissen voor het eerst tot merkbare wereldwijde econo­mische keer­punten. Ten eerste was er de Grote Depressie, die tussen 1929 en 1941 vooral Amerika stevig in zijn greep had en die indirect ook wereldwijd leidde tot een recessie die ongeveer twaalf jaar duurde. Vervolgens werd die vanaf 1939 ook nog eens over­schaduwd door de Tweede Wereld­oorlog.

Lorenz Wagner slaagde er echter toch in het bedrijf door deze moeilijke tijden te loodsen. Pas in 1949–1950 werd het bedrijf hard getroffen door de gevolgen van de Koreaanse Oorlog Als gevolg van deze crisis stegen de mate­ri­aal­prijzen met tot wel 50 procent – de grondstof leer werd een specu­la­tie­object. De hogere produc­tie­kosten maakten de productie duurder, terwijl door de gelijk­tijdige stijging van de product­prijzen de verkoop verminderde. Om überhaupt te kunnen werken, moest LOWA duur materiaal inkopen. Toen de prijzen plot­seling weer daalden en de nog open­staande reke­ningen betaald moesten worden, was het bedrijf van de ene op de andere dag vrijwel insolvent. Met het over­lijden van Lorenz Wagner in 1953 werd het grootste diep­tepunt in de nu bijna 100-jarige geschiedenis van LOWA bereikt.

Alpen­ge­schiedenis

1937

Vitale Bramani en Ettore Casti­glioni vinden in juli de rubberen Vibram®-zool uit en laten die door talloze berg­be­klimmers testen.

 • 1953-betriebsausflug
 • bergschuh-mit-pfiff
 • LK01
 • LOWA History

1955 – 1988 De tweede generatie

In 1955 namen Wagners dochter Berti en haar man Josef “Sepp” Lederer het bedrijf over. Josef werkte al sinds 1931 in het bedrijf en was er in de leer geweest. Hij breidde het assor­timent stap voor stap verder uit in de geest van de oprichter.

LOWA baarde in 1957 opzien toen het de uitrusting mocht leveren voor de Karakorum-expeditie. Fritz Winter­steller, Marcus Scmuck en Kurt Diem­berger, allemaal uit Salzburg, en Hermann Buhl uit Tirol bereikten tijdens deze expeditie op 9 juni 1957 de top van de 8047 meter hoge Broad Peak. Het sponsoren van expe­dities en sporters was vanaf dat moment een integraal onderdeel van de LOWA-strategie – en dat is het nog steeds. Dit leidde steeds weer tot geslaagde expe­dities, die enerzijds de kwaliteit van de LOWA-producten onder­streepten en anderzijds nieuwe inno­vaties in de product­ont­wik­keling tot gevolg hadden. Zo zijn er tot op vandaag talrijke beklim­mingen in de Alpen en expe­dities naar de verste uithoeken van de wereld aan deze lijst toegevoegd.

Nieuwe tech­no­logieën brengen succes

In 1970 herkenden Berti en Sepp de tekenen van de tijd en inves­teerden ze in de nieuwe kunst­stof­tech­nologie, waardoor het bedrijf in de jaren daarna steeds weer nieuwe mijlpalen bereikte. Zo werd al snel een van de eerste poly­ure­thaan­spuit­ma­chines in gebruik genomen. Aan de produc­tiekant brachten de eerste Vulka-zolen enkele baan­brekende vernieu­wingen met zich mee: ze combi­neerden 100% vocht­be­scherming, koude-isolatie en vorm­vastheid in één product.

 • 4.0.1

In de jaren 70 werd LOWA ook een succesvolle skischoe­nen­fa­brikant. Het succes op dat gebied is te danken aan het in 1972 geïn­tro­du­ceerde “Air”-systeem, dat bij skischoenen met lucht­kus­sentjes voor een optimale pasvorm zorgt. Zo zette LOWA weer inno­vatieve accenten. Het succes kwam in 1977 uitein­delijk tot uitdrukking in de verkoop en dat maakte een uitbreiding van het bedrijf onver­mij­delijk. Er werden twee nieuwe produc­tie­hallen gebouwd bij de hoofd­ves­tiging in Jetzendorf en de insol­ventie uit de jaren 50 was over­wonnen.

Ook in de jaren 80 werd de succesvolle bedrijfs­strategie op basis van constante innovatie voortgezet. Zo markeerde het in 1982 op de markt verschenen model “TREKKER” de “geboorte” van de trek­king­schoenen.

Alpen­ge­schiedenis

1968

De eerste beklimming door Reinhold Messner van de middelste pijler van de Heilig­kreuzkofel in juli leidt 10 jaar later tot de invoering van de VIIe moei­lijk­heidsgraad.

 • Vintage photos old skier with traditional old wooden skis
 • LOWA History
 • LOWA History

Alpen­ge­schiedenis

1977

Jassen met GORE-TEX-tech­nologie worden in juni voor het eerst te koop aangeboden. Deze nieuwe tech­nologie – water­af­stotend en tege­lij­kertijd ademend bij het zweten – zette de wereld van de outdoor­kleding op zijn kop.

 • bergschuhe-1974-3
 • LOWA History
 • 4.0.1

1988 – 1996 Conti­nuïteit en veran­dering

Na 33 jaar, waarin Sepp en Berti Lederer het bedrijf door talrijke vernieu­wingen economisch wisten te reor­ga­niseren en het diep­tepunt van 1950 konden over­winnen, droegen zij de leiding over aan hun zoon Stefan Lederer, die daarmee als kleinzoon van Lorenz Wagner LOWA de derde generatie in leidde. En ook Stefan Lederer zette de koers van zijn ouders consequent voort door onder andere de LOWA STREET TREKKER te ontwikkelen.

Alpen­ge­schiedenis

1986

In oktober schrijft Reinhold Messner geschiedenis door als eerste mens alle 18 acht­dui­zenders met succes te beklimmen.

Een schoe­nen­im­perium ontstaat

Door enkele winters met weinig sneeuw aan het einde van de jaren 80 en het begin van de jaren 90 moest LOWA zware verliezen accepteren. Om de banen van de mede­werkers te kunnen blijven garanderen, besloot de familie Lederer een deel van haar aandelen in het bedrijf te verkopen.

In 1992 was er dus weer een bepalende mana­ge­ment­wij­ziging, die het bedrijf in de volgende 30 jaar naar ongekende hoogten zou leiden – Werner Riethmann nam de leiding van het bedrijf over en leidde in 1993 de over­na­me­on­der­han­de­lingen met de Italiaanse groep Tecnica. Deze groep omvat ook de merken Nordica, Rollerblade, Blizzard en Moon Boot. Na de overname werd het bedrijf gere­or­ga­niseerd voor de toekomst.

wernerriethmann_2017

“Veran­dering is belangrijk om vooruit te komen. Maar ook om het goede te behouden.”

Werner Riethmann | LOWA CEO

 • LOWA History
 • anzeigen-alt_260x340_aw

Alpen­ge­schiedenis

1992

Hans Kammer­lander bedwingt in augustus binnen 24 uur alle kammen van de Matterhorn en overbrugt daarbij een hoog­te­verschil van ongeveer 8500 meter.

Het werd gestroomlijnd, geher­struc­tureerd en verplaatst. Zo werd de LOWA-skischoe­nen­divisie over­ge­dragen aan Tecnica, wat meteen het einde van de LOWA-skischoenen betekende. In plaats daarvan richtte het bedrijf zich volledig op het wandel- en berg­schoen­segment. Bovendien werd de inter­na­ti­o­na­li­sering van LOWA verder door­gevoerd om de afhan­ke­lijkheid van het bedrijf van de drie belang­rijkste markten (Duitsland, Oostenrijk en Zwit­serland) te verminderen. Jetzendorf bleef echter de produc­tie­locatie in Duitsland – een van de kern­ve­r­eisten van Riethmann – en bleef de hoofd­ves­tiging voor de directie en de onderzoeks- en ontwik­ke­lings­af­deling. Ook de berg- en trek­king­schoenen werden nog steeds in Jetzendorf gemaakt. De oorspron­kelijke 15 vierkante meter waarin Lorenz Wagner ooit begon met het ontwikkelen van schoenen, was intussen uitge­groeid tot een moderne fabriek met een oppervlak van 7000 vierkante meter. Na de overname werden Sepp Lederer en zijn vrouw Berti benoemd tot erepre­si­denten van het bedrijf, als erkenning voor hun levenswerk.

In de daar­op­volgende jaren ging het voor LOWA alleen nog maar steil berg­op­waarts. In 1994 konden in Jetzendorf al 1750 paar schoenen per dag worden gepro­duceerd. Verdere uitbrei­dingen, zowel product­technisch en struc­tureel als wat betreft de afzet­markten, lieten dan ook niet lang op zich wachten. Het jaar erop werden daarom de kantoor- en maga­zijn­ge­bouwen uitgebreid. De in 1995 geïn­tro­du­ceerde “lichte schoenen” worden sindsdien ook gezien als de voor­lopers van de moderne multi­func­tionele All Terrain Classic-lijn. Om die reden begon LOWA in de zomer van 1996 als een joint venture in de VS. Een paar maanden later volgde een Canadese tak. De popu­lairste modellen in de schappen waren destijds de TREKKER en de LADY SPORT.

 • Produktionsstätte Deutschland

1997 – 2004 De doorbraak

Een briljant idee in de schoen­ont­wik­keling bepaalde de koers voor een nieuwe product­ca­tegorie – multi­func­tionele schoenen – en succes op lange termijn. De eerste RENEGADE kwam op de markt, een best­seller die nu, meer dan 20 jaar later, in bijna 100 verschillende versies verkrijgbaar is. Dit maakt de licht­gewicht allrounder tot een van de best verkochte outdoor­schoenen in Europa – in 2017 werd al het vijf miljoenste paar verkocht.

Voordat de RENEGADE op de markt kwam, waren er alleen zware, geknepen wandel­schoenen en geen lichte modellen voor korte tochtjes. Met de tot dan toe gebrui­kelijke gelijmde constructie kon echter geen gewichts­ver­min­dering worden bereikt. Een compleet nieuwe tech­nologie voor wandel­schoenen was uitein­delijk de oplossing. De zool werd niet meer gelijmd, maar direct aangegoten en zo verbonden met de schacht.

Vervolgens werden LOWA-schoenen voor het eerst ook in Spanje, Portugal en Andorra aangeboden, waardoor het bedrijf zijn markt­positie in Europa verder kon uitbreiden.

In 1998 werden ongeveer 600.000 schoenen verkocht en behaalde LOWA een omzet van ongeveer 70 miljoen Duitse mark. Met deze uitstekende uitgangs­positie begon het bedrijf het nieuwe millennium met een uitgebreid product­as­sor­timent. De markt ontwikkelde zich zeer goed en LOWA kon zijn eigen markt­positie voort­durend uitbreiden. Bovendien was het verkoop­part­nerschap met Performance Sport Russia de opmaat naar een nieuwe, belangrijke stap in de richting van inter­na­ti­o­na­li­sering.

Net voor het einde van het jaar 2000 werd een ander belangrijk doel bereikt. Met inno­vatieve producten en topkwa­liteit “Made in Europe” produ­ceerde en verkocht LOWA voor het eerst meer dan een miljoen paar schoenen per jaar. LOWA werd zo een constante in de Europese schoenen- en sport­de­tail­handel. Toch bleef LOWA trouw aan zijn traditie en zijn oorsprong en vierde het in 2003 zijn 80-jarig bestaan. Als verreweg de grootste werkgever in het landelijke Jetzendorf commit­teerde het bedrijf zich duidelijk aan Duitsland als produc­tie­locatie en aan zijn hoofd­ves­tiging.

 • anzeige_xs22bw-5e16121516501
 • LOWA Jetzendorf Drohnenaufnahmen
 • Produktionsstätte Deutschland
 • Auswahl FWA

2005 – Vandaag Wereldwijd succes

LOWA veroverde in 2005 ook China en daarmee de Azia­tische markt: de samen­werking met de Chinese partner Nanjing Biancheng Sports begon veel­be­lovend.

Nog geen 10 jaar nadat de magische grens van 1 miljoen werd door­broken, werd een andere lang­ver­wachte mijlpaal bereikt. LOWA verkocht in 2010 voor het eerst meer dan twee miljoen paar schoenen en trot­seerde daarmee de crisis die al sinds 2008 aanhield. Het bedrijf schreef daarmee een nieuw hoofdstuk van zijn indruk­wekkende succes­verhaal en verstevigde zijn positie als belangrijk partner van de vakhandel wereldwijd. Voor zijn voor­uit­ziende blik en regionale verbon­denheid als directeur van LOWA werd Werner Riethmann in 2011 onder­scheiden met de Beierse Orde van Verdienste.

Alpen­ge­schiedenis

2004

Gerlinde Kalten­brunner schrijft in juli geschiedenis op de Gasherbrum I, als eerste vrouw op acht acht­dui­zenders. Haar touw­partner Ralf Dujmovits was erbij. Bijna 7 jaar later, na een eerdere opgegeven poging, lukt het haar om als eerste vrouw zonder zuurstof alle 14 acht­dui­zenders te bedwingen als ze op 23 augustus 2011 de top van de K2 bereikt.

 • Ralf Dujmovits Fotos unterwegs
 • Making of Manaslu, Berg der Seelen

Alpen­ge­schiedenis

2007

Hans Kammer­lander bedwingt samen met Karl Unter­kircher de tot dan toe niet eerder beklommen 7350 meter hoge Jasemba.

 • Making of Manaslu, Berg der Seelen
 • 2016_Athlete testing_CoburgerHütte

In 2013 kon LOWA samen met de ongeveer 250 mede­werkers met een groot berg­festival zijn 90-jarig bestaan vieren. De succes­formule van innovatie en uitbreiding leidde ook in het recente verleden tot voort­durende voor­uitgang. Met produc­tie­partners in Slowakije, Bosnië, Italië en Kroatië produ­ceerde LOWA vanaf 2015 schoenen in heel Europa. De in 2017 uitge­brachte Performance-collectie, die LOWA in samen­werking met zijn PRO Team-sporters had ontwikkeld, stelde nieuwe kwali­teits­stan­daarden.

Het begin van een nieuw tijdperk

Na meer dan een kwart eeuw besloot Werner Riethmann in 2019 om zich gelei­delijk terug te trekken uit de dage­lijkse gang van zaken. Hij bracht Alexander Nicolai aan boord als nieuwe directeur. Samen met het nieuwe mana­ge­mentteam, bestaande uit Matthias Wanner (CEO) en Rudolf Limmer (CFO) ging het nieuwe direc­tieteam het jaar erop van start.

Met de aankoop van het bedrijf Riko Sport, dat al jaren LOWA-schoenen produceert in zijn fabrieken in Italië en Slowakije, steeg het aantal mede­werkers van LOWA in juli 2019 van 250 tot meer dan 2000. De jarenlange partner werd zo voor 100% een doch­ter­on­der­neming van LOWA Sport­schuhe GmbH.

Met bijna 3 miljoen gepro­du­ceerde schoenen per jaar is LOWA nu een van de toon­aan­gevende merken op het gebied van berg- en outdoor­schoenen in Duitsland, Oostenrijk en Zwit­serland. LOWA verkoopt zijn producten in 75 export­landen en onder­steunt daarnaast meer dan 30 sporters in het LOWA PRO Team, het LOWA ACTIVE Team en het LOWA CLIMBING Team.

 • Produktionsstätten Kroatien - RIALTO
 • wanner-nicolai-riethmann-limmer_8765