Imprint

Juri­dische informatie

LOWA Sport­schuhe GmbH
Hauptstr. 19
85305 Jetzendorf
DUITSLAND
Tel. +49 8137 999–0
info@lowa.de

Bedrijfs­hoofd­kantoor: Jetzendorf

Regi­stratie Ingolstadt: HRB 172 614
USt.-IdNr.: DE 131013898

Voor­zitter van de raad van bestuur: Alberto Zanatta
Uitvoerend bestuurders: Ruggero Zanatta (ook bekend als Giancarlo Zanatta), Alexander Nicolai.

Online geschil­len­be­slechting: De Europese Commissie biedt een platform voor online geschil­len­be­slechting (ODR), dat toegan­kelijk is op https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consu­menten hebben de moge­lijkheid om dit platform te gebruiken om hun geschillen te beslechten.

Informatie over deelname aan arbitrage door consu­menten : Wij zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een geschil­len­be­slech­tings­pro­cedure voor een consu­men­ten­ar­bi­tra­ge­com­missie.

Liability Disclaimer : Hoewel de inhoud van deze website met grote zorg is samen­gesteld en onze huidige kennis weer­spiegelt, wordt deze ter beschikking gesteld voor infor­matieve doel­einden zonder wettelijk bindend te zijn, tenzij de bekend­making van deze informatie vereist is door de wet (bv. de wettelijke informatie), het priva­cy­beleid, de algemene voor­waarden of verplichte instructies voor de consument). Wij behouden ons het recht voor om de inhoud geheel of gedeel­telijk te wijzigen of te verwijderen, mits dit geen afbreuk doet aan onze bestaande contractuele verplich­tingen. Alle inhoud van de website is onder voor­behoud van wijziging en niet-bindend.

Link Disclaimer : Wij aanvaarden geen enkele verant­woor­de­lijkheid voor of onder­schrijven de inhoud van externe websites waarnaar wij direct of indirect linken. De aanbieders van de gelinkte websites zijn als enige verant­woor­delijk voor alle inhoud die op hun websites wordt gepre­senteerd en in het bijzonder voor eventuele schade die voort­vloeit uit het gebruik van de informatie die op hun websites wordt aangeboden.

Auteurs­rechten en handels­merken : Wij aanvaarden geen enkele verant­woor­de­lijkheid voor of onder­schrijven de inhoud van externe websites waarnaar wij direct of indirect linken. De aanbieders van de gelinkte websites zijn als enige verant­woor­delijk voor alle inhoud die op hun websites wordt gepre­senteerd en in het bijzonder voor eventuele schade die voort­vloeit uit het gebruik van de informatie die op hun websites wordt aangeboden.

Ontwerp en uitvoering:
ADVERMA
Adver­tising & Marketing GmbH
Lilient­hal­straße 17
85296 Rohrbach/Germany
Tel. 08442 9678–0
www.adverma.de

Copyright © 2022 LOWA Sport­schuhe GmbH

Alle rechten voor­be­houden.