Productielocaties

“Made in Europe” als produc­tie­strategie

Als een van de bran­che­leiders zet LOWA in het tijdperk van globa­li­sering bewust in op “Made in Europe”, om zo de best mogelijke product­kwa­liteit, eerlijke lonen en sociale verze­ke­ringen voor de mede­werkers te kunnen garanderen.

Door productie in Europa kan LOWA garanderen dat de uitge­breide kennis van en controle over de tech­no­logieën in eigen handen blijven. Bovendien kan de onder­neming zo aanzienlijk kortere lever­tijden realiseren. Een ander essentieel punt is de door­lopende kwali­teits­controle op iedere afzon­derlijke stap van de productie.

Waarom we in Europa produceren

Behoud van tech­no­lo­gische kennis: De ontwik­keling en productie van hoog­waardige outdoor­schoenen is een complex proces dat veel handwerk vereist. Doordat we in Europa produceren, vindt de productie altijd in de buurt van de onderzoeks- en ontwik­ke­lings­af­deling plaats. Zo kan bijvoorbeeld op de locatie Jetzendorf binnen één dag een compleet nieuw prototype worden gepro­duceerd.

Lagere trans­port­kosten en minder uitstoot: Doordat de produc­tie­fa­ci­li­teiten dicht bij de belang­rijkste markten van LOWA in Europa liggen, zijn korte trans­port­routes gega­randeerd. Dat vermindert de uitstoot en voorkomt hoge trans­port­kosten.

Controle van de waar­deketen: Door in Europa te produceren, heeft LOWA invloed op de gehele waar­deketen. Sinds juli 2019 wordt bijna 95 procent van de produc­tie­ca­pa­citeit gedekt door bedrijven die voor 100% doch­ter­on­der­ne­mingen van LOWA zijn. LOWA heeft zo invloed op de gebruikte mate­rialen en produc­tie­me­thoden en op de omstan­digheden voor de mede­werkers.

Zo ziet “Made in Europe” er bij LOWA uit

Momenteel produceert LOWA in de hoofd­ves­tiging in het Beierse Jetzendorf, in Slowakije, in Italië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina en Tsjechië.