Produktionsstätte Deutschland

Gooi ze niet weg, maar repareer ze

01.05.2020 | Een lange levensduur van producten is een wezenlijk ecologisch voordeel. Dat geldt ook voor onze LOWA-schoenen, die allemaal van hoge kwaliteit en zeer robuust zijn. Bovendien kunnen veel van deze schoenen op een of andere manier worden gere­pareerd. Op die manier leveren we een actieve bijdrage aan de bescherming van hulp­bronnen en het milieu.

In de huidige wegwerp­maat­schappij worden veel dingen te snel ingeruild of vervangen. Wat vaak wordt vergeten, is de moge­lijkheid van reparatie. Dat is niet alleen goed voor de eigen porte­monnee ten opzichte van een nieuwe aankoop, het bespaart ook grond­stoffen is dus beter voor het milieu.

Onze servi­ce­werk­plaatsen in onze Duitse hoofd­ves­tiging in Jetzendorf, in Interlaken in Zwit­serland en in het Oosten­rijkse St. Martin doen veel werk op dat gebied.

In 2019 hebben we in onze hoofd­ves­tiging in Jetzendorf precies

16.079 herzolen

Een record! Nooit eerder hebben we zoveel van onze schoenen kunnen herzolen als in dat jaar.

2020_lowa_arthur-kudelka

“Met onze repa­ra­tie­service spelen we in op de wensen van steeds meer consu­menten die waarde hechten aan duurzame producten met een lange levensduur.”

Arthur | LOWA Servi­cemanager

  • Imagefoto met de AEROX GTX LO, Family Shooting Heutal 2018

Wie van zijn schoenen houdt, zorgt er goed voor

Om de levensduur van de geliefde LOWA-schoenen nog verder te verlengen, hebben ze echter ook goed en regelmatig onderhoud nodig. Daardoor blijven ze comfortabel en vuil- en water­af­stotend.

Om ook bij het schoen­on­derhoud het milieu niet onnodig te belasten, hebben we ons eigen assor­timent onder­houds­pro­ducten volledig herzien. We gebruiken nu helemaal geen PFC (per- en poly­flu­o­ri­de­che­mi­caliën) meer. Dit is een specifieke groep van chemi­caliën die vanwege hun bijzondere eigen­schappen – ze zijn water-, vet- en vuil­af­stotend – vaak te vinden zijn in buiten- en werk­kleding en impreg­neer­middelen. Deze chemi­caliën zijn echter alles­behalve onscha­delijk, omdat ze nauwelijks afbreekbaar zijn en lang in het milieu blijven. In ons herziene assor­timent verzor­gings­pro­ducten zijn deze chemi­caliën vervangen door onscha­delijke ingre­diënten. Het nieuwe reini­gings­middel LOWA Shoe Clean is bijvoorbeeld voor 90 procent gebaseerd op natuurlijke ingre­diënten zoals bamboe.

Hergebruik

Er wordt ons ook vaak gevraagd naar het hergebruik van de mate­rialen van LOWA-schoenen. Een dergelijke recycling is op basis van de huidige staat van de techniek vanuit het oogpunt van energie nog niet zinvol, omdat de schoenen uit veel verschillende mate­rialen bestaan. We evalueren de ontwik­ke­lingen op dit gebied echter regelmatig en die zijn stevig verankerd in onze strategie voor maat­schap­pelijk verantwoord ondernemen.