Company

Onderneming

Traditie en innovatie sinds 1923

LOWA is een tradi­tioneel bedrijf, dat altijd al gevestigd is geweest in Jetzendorf in Beieren. Maar het kleine schoen­ma­kers­be­drijfje is binnen nog geen 100 jaar uitge­groeid tot een wereldwijd opererend outdoor­bedrijf dat zijn producten overal in de wereld verkoopt.

Feiten en cijfers over LOWA

 • LOWA werd in 1923 in het Beierse Jetzendorf opgericht door LOrenz WAgner. Leuk feitje: ondernemersgeest werd bij de familie Wagner met hoofdletters geschreven. Alle drie de broers richtten bedrijven op: Hans Wagner richtte het bedrijf hanwag op en Adolf Wagner begon het bedrijf Hochland.

  LOWA werd in 1923 in het Beierse Jetzendorf opgericht door LOrenz WAgner. Leuk feitje: onder­ne­mersgeest werd bij de familie Wagner met hoofd­letters geschreven. Alle drie de broers richtten bedrijven op: Hans Wagner richtte het bedrijf hanwag op en Adolf Wagner begon het bedrijf Hochland.

 • Naast de hoofdvestiging in Jetzendorf heeft LOWA vestigingen in Zwitserland, de VS, Italië en Slowakije. Sinds 1993 is het bedrijf onderdeel van de Italiaanse Tecnica-groep.

  Naast de hoofd­ves­tiging in Jetzendorf heeft LOWA vesti­gingen in Zwit­serland, de VS, Italië en Slowakije. Sinds 1993 is het bedrijf onderdeel van de Italiaanse Tecnica-groep.

 • De Italiaanse Tecnica-groep heeft 80% van de LOWA-aandelen in handen, terwijl Werner Riethmann (directeur van LOWA) een aandeel van 20% in het bedrijf heeft.

  De Italiaanse Tecnica-groep heeft 80% van de LOWA-aandelen in handen, terwijl Werner Riethmann (directeur van LOWA) een aandeel van 20% in het bedrijf heeft.

 • Inmiddels verkoopt LOWA wereldwijd bijna 3 miljoen paar schoenen per jaar. Als je al die schoenen achter elkaar zet, krijg je een rij van ongeveer 1200 kilometer lang. Dat komt overeen met de lengte van de Alpen (van oost naar west).

  Inmiddels verkoopt LOWA wereldwijd bijna 3 miljoen paar schoenen per jaar. Als je al die schoenen achter elkaar zet, krijg je een rij van ongeveer 1200 kilometer lang. Dat komt overeen met de lengte van de Alpen (van oost naar west).

 • LOWA-schoenen worden nu naar 75 landen in de hele wereld geëxporteerd.

  LOWA-schoenen worden nu naar 75 landen in de hele wereld geëx­porteerd.

 • Omzet van de LOWA-groep: Geconsolideerde omzet van LOWA Sportschuhe GmbH, LOWA Schuhe en LOWA Boots LLC in miljoen euro:

  Omzet van de LOWA-groep: Gecon­so­li­deerde omzet van LOWA Sport­schuhe GmbH, LOWA Schuhe en LOWA Boots LLC in miljoen euro:

simply more … LOWA Brand Story

Een slogan die staat voor wat ons maakt tot wat we in de kern zijn, namelijk het streven naar “simply more”.

LOWA maakt schoenen in het berg-, outdoor- en every­day­segment. Wat in 1923 begon met een kleine productie van met de hand gemaakte tradi­tionele Beierse Haferl­schuhe, heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een bedrijf met een wereldwijde reputatie. De tradi­tionele schoe­nen­fa­brikant staat voor kwaliteit en pasvorm en is op het gebied van berg- en outdoor­schoenen markt­leider in Duitsland, Oostenrijk en Zwit­serland.

Als wereldwijd opererend outdoor­bedrijf dat veel waarde hecht aan zijn wortels, volgen wij altijd de drie centrale vereisten: de hoogste kwaliteit, perfecte pasvorm en innovatie op ieder gebied.

Dit streven is terug te vinden in elk aspect van ons handelen en gaat verder dan de grenzen van het bedrijfs­terrein. Voor ons zijn niet korte­ter­mijn­trends, maar duurzame bedrijfs­ont­wik­keling belangrijk. Tradi­tionele waarden als vertrouwen, eerlijkheid en respect worden bij ons met een hoofd­letter geschreven. We dragen deze principes niet alleen uit in onze dage­lijkse interactie met elkaar, maar ook in onze zakelijke relaties.

Certi­fi­ce­ringen en lidmaat­schappen

cads e.V.

 • cads-logo-member-color-big_clipping

LOWA is een van de mede­op­richters van CADS (Coop­e­ration at DSI), een vere­niging van fabri­kanten en leve­ranciers ter vermijding van scha­delijke stoffen in schoenen onder het dak van het Deutsches Schu­h­in­stitut. Alle aange­sloten bedrijven verplichten zich vrij­willig zich te houden aan de bewust hoge eisen van de uitge­werkte richtlijn “Verzeichnis einge­schränkt nutzbarer Substanzen in Schuhen” (beperkt te gebruiken stoffen in schoenen).

European Outdoor Conser­vation Asso­ciation

 • eoca_member_green_clipping

LOWA is lid van de European Outdoor Conser­vation Asso­ciation (EOCA). Dit is een vere­niging van Europese outdoor­be­drijven die wereldwijd natuur­be­scher­mings­pro­jecten realiseren. LOWA is o.a. betrokken bij herbe­bos­sings­pro­jecten.

ISO 9001-certi­fi­cering

 • qm-certificate_en_2020

LOWA is sinds 2008 gecer­ti­ficeerd volgens de inter­na­tionaal geldende norm voor kwali­teits­be­heer­systemen ISO 9001:2008 en wordt sindsdien jaarlijks extern gecon­troleerd. Het certi­ficaat bevestigt dat bij LOWA de proces­stromen duidelijk en trans­parant zijn gede­fi­nieerd. Het doel is altijd om klant­te­vre­denheid te bereiken. Dat geldt voor LOWA-leve­ranciers en consu­menten. Bij de controle, die wordt uitgevoerd door het Duitse PFI (Prüf- und Forschungs­in­stitut für die Schu­h­in­dustrie), spelen ook econo­mische en sociale oogpunten een belangrijke rol.

In september 2017 heeft LOWA met succes de certi­fi­cering volgens ISO 9001:2015 behaald.

De ISO 9001-norm is zowel nationaal als inter­na­tionaal de meest gebruikte en belang­rijkste norm op het gebied van kwali­teits­beheer. Hierin worden de mini­mum­ver­eisten vast­gesteld voor het interne systeem, die door het betreffende bedrijf moeten worden geïm­ple­menteerd. Het doel is om aan de vraag van klanten te voldoen en te voldoen aan de eisen met betrekking tot de kwaliteit van producten en diensten.

BSI

 • bsi-rzk_4c_clipping

Het Bundes­verband der Deutschen Sport­artikel-Industrie e.V. (BSI) is de in 1910 opge­richte onder­ne­mers­ver­e­niging van Duitse fabri­kanten, groot­han­delaren en importeurs van sport­ar­tikelen.

LOWA is lid van BSI en is betrokken bij de vakgroep Outdoor en de werkgroep CSR. De BSI- vakgroepen wisselen van gedachten over actuele thema’s in de branche en bieden de moge­lijkheid om actief erva­ringen uit te wisselen. Geza­menlijk worden projecten en onder­zoeken geor­ga­niseerd.

De vakgroep Outdoor verte­gen­woordigt de belangen van de outdoor-branche binnen de BSI. Hun doel is om een adequate verte­gen­woor­diging van de belangen van de outdoor-branche binnen de sport­ar­ti­ke­len­in­dustrie te bereiken. Bovendien onder­steunt de vakgroep actief de bescherming van het milieu en het duurzame behoud van de aarde voor de volgende gene­raties.

De werkgroep CSR is een vakgroe­po­ver­schrijdende werk­ge­meenschap van de BSI, waarin BSI-leden uit alle branches van de sport­ar­ti­kel­in­dustrie informatie uitwisselen over de onder­werpen mili­eu­be­scherming en duur­zaamheid, maat­schap­pelijke betrok­kenheid en dieren­be­scherming, en geza­menlijk CSR-projecten onder­steunen.

European Outdoor Group (EOG)

 • eog-logo_clipping

LOWA is lid van de European Outdoor Group (EOG). Deze vere­niging voor de belan­gen­be­har­tiging van de Europese outdoor­branche werd opgericht in 2003.

Het duur­zaam­heids­aspect is de focus van de EOG-acti­vi­teiten. De outdoor-industrie moedigt consu­menten aan om verant­woor­delijk om te gaan met de natuur en zoekt naar manieren om de impact op het milieu zo veel mogelijk te beperken en zonder in te boeten op pres­taties.