Produc­tie­om­stan­digheden

Vertrouwen, eerlijkheid en respect

Deze waarden leiden ons in onze dage­lijkse omgang met onze mede­werkers en met onze klanten. Ze gelden echter niet niet alleen voor ons, maar ook voor onze zaken­partners en produ­centen in binnen- en buitenland.

Het is onze plicht verant­woor­de­lijkheid te nemen voor eerlijke arbeids­om­stan­digheden in de hele toele­ve­ringsketen. Om dat te garanderen, hebben we een eigen LOWA Code of Conduct opgesteld. Daarin zijn ethische, ecolo­gische en maat­schap­pelijke normen vast­gelegd. Die gelden net zo zeer voor onze produc­tie­locatie in Duitsland als voor onze eigen en externe produc­tie­lo­caties in het buitenland. Ook daar verwachten we dat die gedrags­normen consequent worden nageleefd.

LOWA accepteert alleen zaken­partners die zich ertoe verbinden de maat­schap­pelijke, milieu- en governance-normen van de LOWA Code of Conduct na te leven en die schrif­telijk instemmen met de LOWA Code of Conduct.

LOWA-Code of Conduct (CoC)

LOWA verlangt van zijn zaken­partners en produ­centen dat zij de LOWA Code of Conduct (CoC) onder­tekenen, die is – gebaseerd op inter­na­tionale stan­daards zoals de principes van het Global Compact van de VN, de funda­mentele arbeids­normen van de ILO (Inter­na­tional Labour Orga­ni­zation) en de kinder­rech­ten­con­ventie van de VN.

De CoC regelt kwesties op het gebied van milieu- en gezond­heids­be­scherming en voor­schriften inzake arbeids­vei­ligheid.

Uiteraard worden ook de werk­tijden en lonen, overuren, bijzondere beta­lingen en toelagen in de CoC geregeld, evenals ontslag­be­scherming, loon­door­be­taling bij ziekte en zwan­ger­schaps­verlof.

Non-discri­minatie, het voorkomen van omkoping en corruptie, het recht op vrijheid van orga­nisatie en verga­dering, vakbonds­vrijheid en het verbod op kinder­arbeid, dwang­arbeid en disci­plinaire maat­regelen zijn ook belangrijke aandachts­punten in onze CoC.

De Code of Conduct is in de desbe­treffende talen gecom­mu­niceerd aan alle perso­neelsleden. De inhoud wordt bovendien gecom­mu­niceerd bovendien via mede­de­lingen en, indien nodig, training.

  • Gratis busroutes naar de werkplek voor LOWA-medewerkers

    Gratis busroutes naar de werkplek voor LOWA-mede­werkers

  • 2016_RichardKienberger_Italy_GARDEN SPORT S.r.l.
  • Produktionsstätten Bosnien Herzegovina - BEMA

Interne en externe controles/audits

Wij zien toe op de naleving van de LOWA Code of Conduct door middel van regel­matige interne controles, zoge­naamde audits. Wij voeren deze bezoeken aan de produc­tie­fa­ci­li­teiten minstens om de twee jaar uit.

In 2022 zijn we begonnen onze produc­tie­lo­caties extra te laten controleren door externe partijen. De onder­steuning door onaf­han­kelijke auditors, de zoge­naamde third-party audits, dient niet alleen om controle en trans­pa­rantie te garanderen, maar vooral om samen met de produc­tie­partners het ontwik­ke­lings­po­tentieel vast te stellen en gericht te kunnen aanpakken.

Tijdens rond­gangen door de fabriek vormen de auditors zich een beeld van de algemene arbeids­om­stan­digheden en veilig­heids­as­pecten. Ze zien verschillende docu­menten in, zoals sala­ris­spe­ci­fi­caties en contracten, spreken met de bedrijfs­leiding en hebben gesprekken met indi­viduele mede­werkers. LOWA let er daarbij op dat altijd ten minste één van de auditors de desbe­treffende landstaal spreekt.

Lid van de Fair Wear Foun­dation

Sinds begin 2023 is LOWA lid van de Fair Wear Foun­dation, een inter­na­tionaal actieve, onaf­han­kelijke non-profit­or­ga­nisatie gevestigd in Amsterdam. De Fair Wear Foun­dation werkt samen met fabri­kanten en bedrijven uit de textiel- en schoe­nen­in­dustrie om de arbeids­om­stan­digheden in de hele toele­ve­ringsketen te verbeteren.

Door ons lidmaatschap verplichten we ons tot eerlijke en verant­woorde produc­tie­pro­cessen in onze hele toele­ve­ringsketen en tot voort­durende verbe­tering ervan. De Fair Wear Foun­dation geeft ons duidelijke richt­lijnen voor de werk- en produc­tie­om­stan­digheden in onze eigen fabrieken en die van onze produc­tie­partners. De resultaten worden gepu­bliceerd in zoge­naamde Brand Performance Checks.

  • logo_fairwear_clipping

Aanspreekpunt voor klachten en tips

LOWA gaat ervan uit dat al zijn mede­werkers en zaken­partners zich integer en correct gedragen. Toch zijn ons ervan bewust dat er in indi­viduele gevallen inbreuken kunnen zijn op wettelijke bepa­lingen en/of op de richt­lijnen van onze Code of Conduct. Daarom willen wij alle mede­werkers en zaken­partners oproepen om hun zorgen,

  • indien mogelijk, kenbaar te maken aan hun directe leiding­ge­venden en om een oplossing te vragen
  • voor het geval dit niet gewenst of niet mogelijk is, heeft LOWA een anoniem aanspreekpunt voor klachten en tips ingesteld, dat te bereiken is via het volgende adres:
  • csr_qr_whistle-report-link

Tel.: +49 800 3800 999

Tel.: +49 69 9999 8838

Statutaire ombudsman:

Karin Holloch

Advocaat

Achen­bach­straße 8

D-40237 Düsseldorf (Germany)

Tel.: +49 211 540 11 330

E-Mail: karin.holloch@­bu­siness-integrity.lawyer

We moedigen mede­werkers aan een klacht of tip te melden als onze Code of Conduct in geschonden. LOWA zal alle meldingen serieus nemen en opvolgen, en klok­ken­luiders beschermen. Ook zaken­partners mogen geen disci­plinaire maat­regelen nemen tegen klok­ken­luiders.

Audit­re­sultaten en evaluatie

De audit­re­sultaten worden gedo­cu­menteerd en toegelicht in een afsluitend gesprek. Eventuele inbreuken worden vast­gelegd in een Corrective Action Plan en een verslag en moeten binnen een redelijke termijn worden verholpen. Wij onder­steunen onze zaken­partners en produ­centen daarbij. Wij zien de naleving van de Code of Conduct als een geza­menlijke, op part­nerschap geba­seerde taak om eerlijke arbeids­om­stan­digheden in de hele toele­ve­ringsketen te waar­borgen.

Bij ernstige over­tre­dingen van de CoC die ondanks onze hulp niet worden verholpen, behoudt LOWA zich het recht voor de zakelijke relatie te beëindigen. Alle zakelijke relaties bestaan echter al minstens vijf jaar, en de meeste zelfs al tien jaar of langer.