ALGEMENE VERKOOPS­VOOR­WAARDEN (B2C) VAN LOWA SPORT­SCHUHE GMBH

Lowa Sport­schuhe GmbH
Haupt­strasse 19
85305 Jetzendorf
Duitsland

1. Toepas­sings­gebied, defi­nities, beper­kingen

1.1 Deze algemene voor­waarden ('algemene voor­waarden') zijn van toepassing op alle online verkopen en leve­ringen van LOWA Sport­schuhe GmbH die betrekking hebben op de verkoop aan consu­menten en bedrijven via de verschillende websites en/of instant-browser-commu­ni­ca­tie­middelen, hierna collectief de 'commu­ni­ca­tie­middelen' genoemd.

1.2 'Consu­menten' zijn in juridisch opzicht natuurlijke personen met een minimale leeftijd van 21 jaar die voor strikt persoonlijke doel­einden een online transactie aangaan, zoals opgesteld in § 13 van het Duits burgerlijk wetboek (hierna 'BGB'). Schoenen die door LOWA voor zakelijk gebruik als persoonlijke bescher­mings­middelen worden verkocht, worden afzon­derlijk behandeld.

1.3 'Bedrijven' zijn in juridisch opzicht natuurlijke personen of rechts­personen die een online transactie aangaan in hun rol als commerciële of onaf­han­kelijke onder­neming, zoals opgesteld in § 14 van de BGB, maar enkel voor eigen doel­einden en gebruik.

1.4 'Klant(en)' en/of 'u' zijn consu­menten en bedrijven zoals vermeld onder punten 1.2 en 1.3.

1.5 Deze algemene voor­waarden met betrekking tot de online verkoop zijn niet van toepassing op alle commerciële weder­ver­kopers van Lowa®-producten en ook niet op het assor­timent aan Lowa®-schoenen die commercieel of zakelijk worden gebruikt en derhalve als persoonlijke bescher­mings­middelen (PBM) dienen te worden beschouwd krachtens Veror­dening (EU) 2016/425. Voor deze producten is een aanvullend CE-certi­ficaat nodig, wat geen vereiste is voor de andere producten uit het LOWA-product­as­sor­timent. Derhalve verkoopt LOWA in haar onli­ne­winkel alleen producten voor strikt persoonlijk gebruik.

1.6 De commu­ni­ca­tie­middelen en de inhoud daarvan worden gratis en op basis van het as is-principe beschikbaar gesteld, zonder enige waar­borgen. De daarin opgenomen informatie dient alleen als algemene informatie en vormt geen advies.

1.7 We verklaren noch waar­borgen dat de informatie die wordt opgenomen in onze commu­ni­ca­tie­middelen kloppend, volledig of actueel is, of dat deze vrij is van virussen of andere scha­delijke bestanden. Daarnaast stellen wij geen specifieke IT-infra­structuur of netwerk­ver­binding beschikbaar. Derhalve kunnen we niet waar­borgen of garanderen dat het gebruik van onze commu­ni­ca­tie­middelen zonder onder­bre­kingen of vrij van fouten geschiedt. Wij bieden bovendien geen garanties of waar­borgen van welke aard dan ook (voor zover dit door de toepas­selijke wetgeving is toegestaan) met betrekking tot de geschiktheid, bruik­baarheid, juistheid, nauw­keu­righeid, tijdigheid en betrouw­baarheid (e.d.) van de inhoud van de commu­ni­ca­tie­middelen.

1.8 Het gebruik van de commu­ni­ca­tie­middelen is voor de klant op eigen risico. Noch Lowa, noch haar werk­nemers, bestuurders, direc­teuren, verte­gen­woor­digers of andere derden die betrokken zijn (of zijn geweest) bij het ontwerpen, opzetten of aanbieden van de website en/of de app zijn verant­woor­delijk voor enige directe, bijzondere, gevolg- of andere schade die voort­vloeit uit het gebruik van de inhoud van de commu­ni­ca­tie­middelen of uit de onmo­ge­lijkheid om deze te gebruiken. Hieronder valt ook schade die wordt toege­bracht door virussen, die voort­vloeit uit onjuiste of onvol­ledige informatie op de website en/of de app, of schade die verband houdt met de door de producten geleverde diensten, of anderszins verband houdt met deze algemene voor­waarden. Klanten mogen geenszins de commu­ni­ca­tie­middelen gebruiken om informatie en inhoud te plaatsen of te delen die inbreuk zouden maken op de intel­lectuele eigen­doms­rechten van derden of in strijd zijn met de van toepassing zijnde dwingende wettelijke bepa­lingen. Hieronder valt ook (zonder enige beperking) informatie en inhoud van bedreigende, lasterlijke, valse, discri­mi­nerende, onwettige, bele­digende of soort­gelijke aard of die een inbreuk op de rechten van derden zouden kunnen vormen. Lowa behoudt zich te allen tijde het recht voor om gebruikers van de commu­ni­ca­tie­middelen, met inbegrip van klanten, de toegang hiertoe te ontzeggen, indien Lowa naar eigen goed­dunken van mening is dat voor­noemde gebruik in strijd is met deze algemene voor­waarden.

1.9 Online verkopen en leve­ringen aan bedrijven worden alleen door ons inge­willigd als de bestelde artikelen uitsluitend voor het persoonlijke gebruik van het desbe­treffende bedrijf zijn bedoeld en voldoen aan de in punt 4.1 aangegeven hoeveelheden.

1.10 Bij het plaatsen van bestel­lingen middels de commu­ni­ca­tie­middelen kan de klant de algemene voor­waarden down­loaden via de links die in de onli­ne­winkel staan vermeld. Deze kunnen daarna worden opge­slagen op een elek­tronisch apparaat of worden afgedrukt. Deze algemene voor­waarden worden na de online verkoop naar de klant gestuurd in de vorm van een duurzame gege­vens­drager (bijvoorbeeld in de vorm van een e-mail met pdf-bijlage). Door zichzelf toegang te verschaffen tot de commu­ni­ca­tie­middelen en deze te gebruiken, gaat de klant bovendien akkoord met de geldigheid van de volledige algemene voor­waarden en met alle andere wet- en regel­geving die op de commu­ni­ca­tie­middelen van toepassing zijn. Indien een klant het niet eens is met de toepas­baarheid van deze algemene voor­waarden, is hij/zij verplicht om het gebruik van de commu­ni­ca­tie­middelen onmid­dellijk te staken.

2. CONTRACTUELE PARTNER

Uw contractuele partner met betrekking tot alle B2C-onli­ne­verkopen is:

Lowa Sport­schuhe GmbH
Haupt­strasse 19
85305 Jetzendorf
Duitsland
Directie: Ruggero Giancarlo Zanatta, Werner Riethmann, Alexander Nicolai; Btw-nummer: DE 131013898 Tel: +49 (0)81 37 999 444 E-mail: webshop@Lowa.de; inge­schreven in het handels­re­gister van het amts­gericht Ingolstadt onder handels­nummer HRB 172614

3. AANBIE­DINGEN EN KOOP­OVER­EENKOMST

3.1 Onze aanbie­dingen vormen een niet-bindend voorstel aan klanten om goederen te bestellen in onze LOWA B2C-onli­ne­winkel. Middels het plaatsen van een bestelling doet de klant ons een bindend voorstel ter afsluiting van een koop­over­eenkomst. Dit voorstel is pas juridisch bindend wanneer wij binnen een tijds­bestek van maximaal twee­ën­ze­ventig (72) uur de klant per e-mail een schrif­telijke beves­tiging hebben toege­stuurd (hierna de 'order­be­ves­ti­gingsmail' genoemd). Indien deze beves­tiging uitblijft, houdt dit in dat het betreffende voorstel door ons is afgewezen. Indien er meerdere artikelen worden opgenomen in één bestelling, wordt de koop­over­eenkomst alleen gesloten met betrekking tot de artikelen die uitdruk­kelijk vermeld staan in de bestelling van de klant en in onze order­be­ves­ti­gingsmail.

3.2 Zodra u het artikel dat u online wilt bestellen heeft gevonden, kunt u het zonder enige verplichting toevoegen aan uw winkelwagen door op de knop ‘Toe­voegen aan winkel­wagen’, ‘Buy now’, ‘Nu kopen’, o.i.d. te klikken. Het staat u vrij om het gekozen artikel weer uit uw winkelwagen te verwijderen door op de knop ‘Artikel verwij­deren’ te klikken. Log hierbij in en maak dan een klan­te­naccount aan. Het is ook mogelijk om uw aankoop als gast te doen. In dit geval dient u uw persoonlijke gegevens voor iedere bestelling weer opnieuw in te voeren. Opga­ve­velden die verplicht moeten worden ingevuld, staan met een rood sterretje (*) aangegeven. Als u eenmaal uw gegevens hebt ingevuld en de door u gewenste bezorgings- en beta­lings­methode hebt gekozen, krijgt u een gede­tailleerd overzicht van uw bestelling te zien. Daarop staat ook het totale bedrag inclusief verzend­kosten en de opgave daarvan. De inge­voerde gegevens kunnen worden aangepast en/of aangevuld door op de knop ‘Bewerken’ te klikken. U wordt vervolgens verzocht de onli­ne­aankoop af te ronden door op de knop ‘Aankoop beves­tigen’ (o.i.d.) te klikken. Tot op dit punt kan de onli­ne­aankoop op elk moment worden gean­nuleerd door het commu­ni­ca­tie­middel waar u momenteel gebruik van maakt, eenvou­digweg te sluiten.

3.3 We behouden ons in over­een­stemming met ons Lowa-priva­cy­beleid (zie lowa.com/wettelijk/priva­cy­beleid) het recht voor om een indi­viduele krediet­be­oor­deling uit te voeren. Afhan­kelijk van de uitkomst hiervan behouden we ons dan tevens het recht voor om bepaalde beta­lings­me­thoden te weigeren.

4. ANNU­LERING VAN BESTEL­LINGEN DOOR LOWA

4.1 Mocht Lowa om welke reden dan ook (met inbegrip van de in 4.2 of elders in deze voor­waarden vermelde redenen) niet in staat zijn om de bestelling van de klant in zijn geheel of gedeel­telijk uit te voeren, dan zullen wij de klant hiervan per e-mail op de hoogte stellen. Eén enkele bestelling kan maximaal drie (3) paar schoenen bevatten.

4.2 We behouden ons het recht voor om een bestelling van een klant te annuleren indien wij hier een goede reden voor hebben. Dit geldt in het bijzonder (doch zonder enige beperking) voor de volgende scenario’s:

4.2.1 We slagen er niet in de betaling van de klant te auto­riseren en/of beschikken over redenen om aan te nemen dat de voor­genomen onli­ne­aankoop onwettig dan wel frau­duleus is. Hieronder vallen ook bestel­lingen van klanten waarbij de bestelde hoeveelheid aan artikelen boven de gebrui­kelijke hoeveelheid voor huis­hou­delijk of strikt persoonlijk gebruik ligt, waarbij er identieke nabe­stel­lingen plaats­vinden, waarbij onge­brui­kelijke hoeveelheden naar hetzelfde bezorgadres dienen te worden verzonden, enz.
4.2.2 De klant voldoet niet aan de voor­waarden en criteria die in deze algemene voor­waarden staan uiteengezet.
4.2.3 We ontdekken een duidelijke fout in de beschrijving en/of prijs van het bestelde artikel. In het verlengde hiervan kunnen klanten geen rechten ontlenen aan spel­fouten, product­be­schrij­vingen of evidente fouten in het algemeen die voorkomen bij onze commu­ni­ca­tie­middelen.
4.2.4 Een door de klant besteld artikel blijkt tegen de verwachting in niet op voorraad te zijn of is anderszins niet beschikbaar.
4.2.5 We hebben voldoende reden of redelijke gronden te vermoeden dat de desbe­treffende bestelling geplaatst is met behulp van software, een bot, crawler, spider of een andere geau­to­ma­ti­seerde methode.

4.3 We accepteren alleen bestel­lingen voor leve­ringen binnen de Europese Unie en de Europese Econo­mische Ruimte.

4.4 In geval van annu­lering zal Lowa de betreffende klant hiervan onverwijld op de hoogte stellen. Indien de klant reeds artikelen van ons heeft ontvangen en de bestelling nadien gean­nuleerd wordt, is de klant in over­een­stemming met ons retour­beleid verplicht deze artikelen aan ons te retourneren. Deze procedure staat hieronder in punt 5.4 uitgebreid en stap voor stap omschreven en geschiedt tegen vergoeding van de reeds door ons in ontvangst genomen betaling(en) voor de desbe­treffende artikelen en tegen vergoeding van de eventueel reeds door de klant betaalde verzend­kosten. De klant kan verder geen aanspraak maken op vergoe­dingen, bijvoorbeeld wanneer hij/zij door de niet-uitvoering van de bestelling een geplande trektocht moet afzeggen.

5. ANNU­LE­RINGS­BELEID EN -PROCEDURE VOOR CONSU­MENTEN/KLANTEN

5.1 Onze consu­menten/klanten hebben het recht om een bestelling en de bijbe­horende koop­over­eenkomst binnen veertien (14) dagen te annuleren (of binnen een andere door de van toepassing zijnde en dwingende wetgeving voor­ge­schreven annu­le­rings­termijn), gerekend vanaf de dag waarop de consument (of een andere derde, met uitzon­dering van de bezorg­dienst) het laatste artikel van de desbe­treffende bestelling heeft ontvangen.

5.2 Ter uitvoering van zijn/haar annu­le­ringsrecht dient de consument ons,

Lowa Sport­schuhe GmbH
Haupt­strasse19
85305 Jetzendorf,
Tel.: +49 (0)81 37 999 444,
E-mail: webshop@Lowa.de)
te informeren over zijn/haar beslissing om de desbe­treffende bestelling te annuleren. Dit dient te geschieden middels een eenduidige verklaring waarin ook de bestelling en het klant­nummer vermeld worden (hierna de 'annu­le­rings­ver­klaring’ genoemd). De consument kan hiervoor het volgende sjabloon gebruiken (maar is dit niet verplicht):

· t.a.v.: Lowa Sport­schuhe GmbH
Haupt­strasse 19
85305 Jetzendorf
Duitsland

· Verklaring: I/we give you by notice that I/we withdraw from my/our contract of sale of the following articles:

        ____________________________ 
        ____________________________
        ____________________________ 

         Besteldatum: ___________________________ 

        Bestelnummer:  ___________________________

        Naam klant: _____________________ 

        Adres klant: ____________________ 

       Datum:  _________________________________ 

Deze annu­le­rings­ver­klaring dient te worden ingediend voordat de hierboven in 5.1 vermelde periode van veertien dagen is verstreken.

5.3 We zullen alle van de consument ontvangen beta­lingen met betrekking tot de desbe­treffende annu­lering (inclusief verzend­kosten) meteen na ontvangst van de annu­le­rings­ver­klaring vergoeden, maar uiterlijk binnen een termijn van tien (10) werkdagen. Hiervan zijn wel kosten uitge­sloten die het gevolg zijn van de keuze van de consument om een andere leve­rings­methode te kiezen dan de leve­rings­methode die wij zelf hebben aangeboden. De terug­be­taling geschiedt zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht en verloopt met behulp van dezelfde beta­lings­methode die de betreffende consument ook gebruikt heeft om de nu gean­nu­leerde bestelling te betalen, tenzij voor de desbe­treffende terug­be­taling iets anders is over­een­gekomen. Afhan­kelijk van wat er als eerste gebeurt, worden terug­be­ta­lingen voldaan onder voor­behoud van ontvangst van de gere­tour­neerde artikelen of van een bewijs waaruit blijkt dat de consument de artikelen daad­wer­kelijk heeft gere­tourneerd.

5.4 De consument is verplicht de betreffende artikelen onverwijld of binnen maximaal veertien (14) dagen (of binnen een andere van toepassing zijnde en door de wet voor­ge­schreven termijn) te retourneren of over te dragen, gerekend vanaf de datum waarop de consument de annu­le­rings­ver­klaring heeft ingediend bij de desbe­treffende en LOWA-erkende webshop­dis­tri­biteur (hierna de 'webshop­partner' genoemd), met dien verstande dat dit niet de bezorg­dienst is. Voor bestel­lingen die we zelf hebben uitgevoerd, is Lowa Sport­schuhe GmbH, Haupt­strasse 19, 85305 Jetzendorf, Duitsland de distri­buteur. LOWA verzoekt de consument om de schoenen te retourneren in de originele LOWA-schoe­nendoos of als zodanig te over­handigen aan de webshop­partner. Hiermee zorgt u ervoor dat de schoenen niet vertrapt of anderzijds beschadigd worden.

5.5 De consument heeft aan de eerder genoemde termijn voldaan indien de artikelen waarop de annu­le­rings­ver­klaring betrekking heeft binnen de voor­noemde termijn van veertien dagen zijn verzonden. Tenzij wettelijk anderszins is bepaald, is de consument verant­woor­delijk voor de kosten van de gere­tour­neerde artikelen. Dit geldt alleen als er bij de betreffende artikelen sprake is van waar­de­verlies en dit verlies toe te schrijven valt aan onnodig handelen van de consument omwille van het controleren van de artikelen op hun kenmerken, werking en/of eigen­schappen.

6. LEVE­RINGS­VOOR­WAARDEN, EIGEN­DOMS­VOOR­BEHOUD, PRIJZEN

6.1 Alle in de commu­ni­ca­tie­middelen vertoonde artikelen zijn onder voor­behoud van de beschik­baarheid. Hiermee wordt bedoeld dat ondanks onze inspan­ningen om ervoor te zorgen dat onze commu­ni­ca­tie­middelen voort­durend een goede weer­spie­geling vormen van onze voorraad, het mogelijk is dat een artikel dat in de commu­ni­ca­tie­middelen wordt getoond niet meer te bestellen is. Wij sluiten niet uit dat artikelen enigszins kunnen afwijken qua kleur of anderzijds als gevolg van verschillende beeld­weergaven, display­tech­no­logieën of op grond van andere tech­nische redenen, en wij kunnen niet aanspra­kelijk worden gehouden voor dergelijke variaties of afwij­kingen.

6.2 We versturen de door de klant bestelde artikelen binnen vier (4) werkdagen na ontvangst en onze beves­tiging van de betreffende bestelling. Onder voor­behoud van onvoorziene omstan­digheden, zoals stakingen, overmacht e.d., dienen de bestelde artikelen normaliter binnen zeven (7) werkdagen aan te komen bij de klant, gerekend vanaf de datum van de betreffende bestelling en de beves­tiging daarvan.

6.3 Als de levering van door ons reeds bevestigde Lowa-producten in een afzon­derlijk geval vertraging oploopt en niet binnen de hierboven vermelde zeven werkdagen kan worden geleverd, heeft de klant het recht om te kiezen of hij/zij de desbe­treffende bestelling wil annuleren of behouden. Onver­minderd het hierboven vermelde zal na het verstrijken van een periode van vier (4) weken (gerekend vanaf de datum van onze order­be­ves­tiging) waar­binnen geen levering aan de klant heeft plaats­ge­vonden, de betreffende order auto­matisch worden gean­nuleerd. Alle beta­lingen die wij reeds van de klant hebben ontvangen voor deze order zullen dan door ons worden terug­gestort in over­een­stemming met punt 5.3 hierboven.

6.4 We behouden ons het recht voor om, zover rede­lij­kerwijs mogelijk, een bestelling ook in gedeel­telijke leve­ringen uit te kunnen voeren, zonder dat daarbij extra kosten in rekening worden gebracht voor de klant. Dit geldt niet indien de gedeel­telijke levering plaatsvindt op verzoek van de klant. Elke gedeel­telijke levering vormt een aparte koop­over­eenkomst. Mochten wij een gedeel­telijke levering te laat uitvoeren, of mocht deze gebreken vertonen, dan heeft de klant het recht om de resterende gedeel­telijke leve­ringen te annuleren.

6.5 De verzend­kosten zijn voor rekening van de klant, tenzij anders over­een­gekomen in de commu­ni­ca­tie­middelen.

6.6 De door een consument online via onze webshop bestelde artikelen blijven in ons eigendom totdat ze volledig zijn betaald. Het is de klant niet toegestaan om deze te verkopen, te vervreemden of te bezwaren met rechten van derden tot op het moment dat het eigendom aan hem/haar is over­ge­dragen. Voor artikelen die door bedrijven worden besteld, geldt dat deze in ons eigendom blijven totdat al onze vorde­ringen in het kader van de zakelijke relatie (met inbegrip van de relatie met onze webshop­partner) volledig zijn voldaan.

6.7 De levering geschiedt op ons eigen risico, in over­een­stemming met de wettelijke bepa­lingen die van toepassing zijn op online aankopen in het land waar de klant woon­achtig is. Bij leve­ringen aan bedrijven wordt het verzen­dings­risico over­ge­heveld op het bedrijf vanaf het moment dat de bestelde artikelen over­handigd zijn aan de vervoerder.

6.8 Indien de levering van een bestelling mislukt omwille van redenen die toe te schrijven zijn aan de klant, zullen de extra kosten als gevolg hiervan voor zijn/haar rekening zijn. Leve­ringen zullen als niet-leverbaar worden beschouwd indien er geen voor de ontvangst gemachtigde persoon beschikbaar is om de levering in ontvangst te nemen. Ook als de aanvaar­dings­termijn afloopt zonder dat de desbe­treffende zending is ontvangen, indien de ontvanger of de door hem/haar gemachtigde persoon weigert de zending in ontvangst te nemen, of indien de klant of de door hem/haar gemachtigde persoon niet kan worden bereikt op het opgegeven adres, zal de levering als niet-leverbaar worden beschouwd. Dit geldt ook voor leve­ringen aan specifieke ontvangst­punten, zoals post­bussen of brie­ven­bussen.

6.9 De in onze commu­ni­ca­tie­middelen vermelde prijzen worden voor­na­melijk weer­gegeven in euro’s. De wettelijke omzet­be­lasting en andere prijs­ele­menten worden afzon­derlijk vermeld op de factuur die de klant van ons ontvangt. Als btw-tarief voor de B2C-onli­ne­verkoop wordt het tarief aange­houden dat van kracht is binnen het land (binnen de Europese Unie en de Europese Econo­mische Ruimte) waar de desbe­treffende Lowa-producten worden geleverd.

7. PRODUCT­GA­RANTIE

7.1 Voor de B2C-onli­ne­verkoop aan consu­menten geldt een wettelijke garan­tie­periode van twee (2) jaar, gerekend vanaf de ontvangst van de bestelde Lowa-producten. Voor bedrijven geldt deze garantie voor één (1) jaar. Deze laatst vermelde inkorting geldt niet indien de vorde­ringen van een bedrijf gebaseerd zijn op gezond­heids­schade, verlies van leven, of grove nala­tigheid van onze kant. Ook indien er lang­du­rigere garan­tie­ter­mijnen worden voor­ge­schreven door de toepas­selijke en dwingende wetgeving, geldt deze inkorting niet. Uit duur­zaamheids- en mili­eu­over­we­gingen stemt de klant ermee in dat de reparatie van Lowa-producten onze voorkeur geniet en prio­riteit heeft indien het product te repareren valt.

7.2 In alle gevallen waarin online bestelde artikelen door ons zijn geleverd, dienen aanspraken op garantie te worden gericht aan LOWA Sport­schuhe GmbH Deut­schland. Voor alle andere leve­ringen die door een erkende Lowa-webshop­dis­tri­biteur zijn gedaan, sturen wij de desbe­treffende aanspraak op garantie door naar deze partner.

7.3 In het kader van de voor onze B2C-onli­ne­verkoop geldende garan­tie­re­ge­lingen, bieden wij geen garantie voor artikelen:

7.3.1 die niet via de commu­ni­ca­tie­middelen zijn verkregen;
7.3.2 die beschadigd zijn geraakt door nala­tigheid of verkeerd gebruik (zoals bloot­stelling aan ongewoon hoge of lage tempe­raturen en hitte, of aan scha­delijke chemi­caliën zoals bijtende stoffen e.d.);
7.3.3. die beschadigd zijn geraakt door wezenlijk verkeerd gebruik of door hande­lingen die buiten het beoogde product­gebruik vallen (zoals het gebruik van recre­atieve schoenen voor alpiene berg­be­klim­mingen, of omgekeerd, het exclusieve gebruik van outdoor­schoenen binnen stedelijke gebieden, op harde onder­gronden);
7.3.4 die beschadigd zijn geraakt door normale slijtage buiten de redelijke levensduur van deze producten om.

8. INTEL­LECTUELE EIGEN­DOMS­RECHTEN

8.1 Lowa is en blijft de eigenaar van alle auteurs­rechten en van de inhoud die in en op de commu­ni­ca­tie­middelen geplaatst staan. De reeds bestaande of in de toekomst te plaatsen inhoud van de commu­ni­ca­tie­middelen mag uitsluitend geheel of gedeel­telijk bekeken, afge­speeld, afgedrukt en/of gedownload worden voor louter persoonlijk, niet-commercieel en infor­matief gebruik (hierna het 'toegestane gebruik' genoemd). Gebruikers van de commu­ni­ca­tie­middelen (met inbegrip van alle klanten) hebben niet het recht om de inhoud van de commu­ni­ca­tie­middelen op welke manier dan ook te wijzigen, kopiëren, publiceren, er producten van af te leiden, er licenties voor te verlenen, deze te repro­duceren, over te dragen of te verhandelen, noch deze te gebruiken op andere websites of media, tenzij wij onze uitdruk­kelijke schrif­telijke toestemming voor een specifieke wijziging of ander­soortig gebruik hebben verleend aan een bezoeker van onze commu­ni­ca­tie­middelen naar aanleiding van zijn/haar schrif­telijke verzoek om deze buiten het toegestane gebruik te gebruiken.

8.2 De klant verbindt zich ertoe geen auteurs­rechten, handels­merken of andere intel­lectuele eigen­doms­rechten die verband houden met de inhoud van de commu­ni­ca­tie­middelen te verwijderen of anderszins te onder­drukken of veranderen.

8.3 Het hierboven in 8.1 en 8.2 vermelde geldt tevens voor alle handels­merken, logo’s en andere intel­lectuele eigen­doms­rechten van Lowa (hierna de 'intel­lectuele eigen­doms­rechten' genoemd) die ons intel­lectueel eigendom blijven (met inbegrip van dat van de aan ons gelieerde bedrijven en licen­tie­ver­strekkers).

8.4 Voor ieder gebruik van de intel­lectuele eigen­doms­rechten dat verder strekt dan het toegestane gebruik door gebruikers van de commu­ni­ca­tie­middelen (inclusief klanten) is onze uitdruk­kelijke en voor­af­gaande schrif­telijke toestemming vereist. Dit geldt ook voor ieder gebruik van onze intel­lectuele eigen­doms­rechten met betrekking tot het opstellen van links, hypertekst, deeplinks, e.d. tussen onze commu­ni­ca­tie­middelen en onli­nemedia van derden.
or any use of our Intel­lectual Property Rights in the context of the creation of links, hypertext, deep links and the like between any of our Commu­ni­cation Tools and other third-party online media.

9. GEGE­VENS­BE­SCHERMING

9.1. Lowa respecteert ten volle de gege­vens­be­scherming van personen die toegang hebben tot en gebruik maken van de commu­ni­ca­tie­middelen. Ons priva­cy­beleid omvat details in hoeverre en in welke mate wij klant­ge­re­la­teerde gegevens gebruiken, waaronder het inzetten van cookies, het type gegevens dat we van onze klanten verzamelen en de doel­einden daarvoor, alsmede situaties waarin we deze gegevens ter beschikking kunnen stellen aan derden. De klant wordt middels een dubbel 'opt-in-proces’ uitdruk­kelijk gevraagd of hij/zij aanbie­dingen en/of andere informatie wil ontvangen. Indien hier geen toestemming voor wordt gegeven, zullen alle betrokken gegevens na afloop van de desbe­treffende B2C-onli­ne­aankoop worden gewist. De klant stemt uitdruk­kelijk in met de tijdelijke opslag van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het verwerken en afhandelen van bestel­lingen, met inbegrip van het afhandelen van retour­nerings- en garan­tie­ver­zoeken.

9.2 Ons priva­cy­beleid (zie 3.3 hierboven) maakt integraal deel uit van deze algemene voor­waarden. Door gebruikt te maken van onze commu­ni­ca­tie­middelen gaat u ermee akkoord en accepteert u dat wij uw persoonlijke gegevens in over­een­stemming met ons priva­cy­beleid kunnen gebruiken, verzamelen, opslaan en verwerken.

10. AANSPRA­KE­LIJK­HEIDS­BE­PER­KINGEN

**10.1 Lowa beperkt op geen enkele wijze haar aanspra­ke­lijkheid voor fraude, verlies van leven of gezond­heids­schade die veroorzaakt worden door nala­tigheid van onze kant of van onze werk­nemers en/of verte­gen­woor­digers, of voor enig ander verlies waarvoor de aanspra­ke­lijkheid niet kan worden uitge­sloten en/of beperkt omwille van de toepas­selijke en dwingende wet- en regel­geving. De in dit punt 10 vermelde aanspra­ke­lijk­heids­be­per­kingen zijn ook van toepassing op onze webshop­partners, met uitzon­dering van gevallen waarin wij een gebrek doel­bewust verzwegen hebben of een artikel in de commu­ni­ca­tie­middelen met aanzienlijke onjuistheden hebben omschreven (met inbegrip van het niet-aangeven van een schoen als PBM-schoen). Lowa aanvaardt bovendien geen enkele aanspra­ke­lijkheid met betrekking tot omstan­digheden die voort­vloeien uit commercieel gebruik van de schoenen door de klant dat niet over­eenkomt met het door Lowa voor­ge­schreven gebruik. Dit geldt in het bijzonder in het kader van eventuele PBM-aanspra­ke­lijkheden.

10.2 We kunnen niet aanspra­kelijk worden gehouden voor enig(e) schade of verlies geleden door de klant en/of gebruiker van de commu­ni­ca­tie­middelen die/dat:

10.2.1 niet veroorzaakt is door een schending van deze algemene voor­waarden van onze kant;
10.2.2 het gevolg is van een tijdelijk onvermogen van Lowa om toegang te verschaffen tot de commu­ni­ca­tie­middelen (of delen daarvan) of het gevolg is van het verwijderen van bepaalde artikelen uit de commu­ni­ca­tie­middelen;
10.2.3 het gevolg is van ons recht om bestel­lingen te kunnen annuleren in over­een­stemming met het bepaalde in punt 4 hierboven;
10.2.4 veroorzaakt wordt door een omvangrijke DDoS-aanval, inter­netvirus of door andere tech­no­logisch scha­delijke bestanden of inhoud die nadelig kunnen zijn voor uw compu­ter­ap­pa­ratuur, bestanden, software of andere inhoud en informatie als gevolg van het gebruik van de commu­ni­ca­tie­middelen, met inbegrip van (doch zonder enige beperking) het down­loaden van inhoud van de commu­ni­ca­tie­middelen of andere online media die hieraan gekoppeld zijn;
10.2.5 het resultaat of het gevolg is van een tekort­koming in de naleving van onze verplich­tingen als gevolg van een gebeurtenis die buiten onze macht ligt (zoals brand, oorlog, burgerlijke onrust, zware onge­vallen, over­stro­mingen, stormen, stakingen, uitslui­tingen en/of andere gevallen van overmacht).

10.3 Tenzij de toepas­selijke en dwingende wetgeving anders bepaalt, blijft onze totale aanspra­ke­lijkheid jegens klanten voor geleden schade in verband met een B2C-onli­ne­aankoop van Lowa-producten beperkt tot honderd­vijftig procent (150%) van de waarde van de door de klant gedane bestelling.**

11. TOEPAS­SELIJK RECHT, BEVOEGDHEID, ONLI­NE­GE­SCHIL­LEN­BE­SLECHTING

11.1 In zoverre de toepas­selijke en dwingende wet- en regel­geving op het gebied van het consu­men­ten­be­scher­mingsrecht niet anders bepaalt, vallen deze algemene voor­waarden uitsluitend onder het Duitse materiële recht, zonder inacht­neming van de inter­na­tionale bepa­lingen omtrent strijdige wetgeving. Voor grens­over­schrijdende onli­ne­aankopen van bedrijven is de toepassing van het VN-verdrag inzake inter­na­tionale koop­over­een­komsten van roerende zaken (CISG) tussen ons en bedrijven uitge­sloten.

11.2 Indien de klant een bedrijf is, zal de burgerlijke rechtbank in München/Duitsland gelden als exclusieve juris­dictie voor eventuele geschillen die voort­vloeien uit of betrekking hebben op deze algemene voor­waarden en/of onli­ne­aankopen die niet in der minne kunnen worden geschikt.

11.3 Over­een­komstig Veror­dening (EU) 524/2013 biedt de Europese Commissie een Europees platform voor de beslechting van geschillen tussen consu­menten en bedrijven die gevestigd zijn in de Europese Unie. Het gaat hierbij om geschillen die voort­vloeien uit de onli­ne­verkoop van goederen of het verlenen van diensten online. Dit geschiedt via een inter­na­tionale website die elek­tronisch toegan­kelijk is in alle officiële talen van de instel­lingen van de Europese Unie (het zoge­naamde ODR-platform, zie: https://ec.europa.eu/odr ).

Voor het indienen van een klacht jegens Lowa op het zoge­naamde ODR-platform dient de consument een elek­tronisch klach­ten­for­mulier in te vullen. De bijlage bij Veror­dening (EU) 524/2013 geeft aan welke afzon­derlijke gegevens dienen te worden verstrekt bij het indienen van een klacht.

12. SLOT­BE­PA­LINGEN

12.1 Elke B2C-onli­ne­aankoop en ieder gebruik van de commu­ni­ca­tie­middelen geschiedt uitsluitend op basis van deze algemene voor­waarden, met inbegrip van eventuele toekomstige wijzi­gingen daaraan of aanvul­lingen daarop die van kracht zijn op het moment dat een klant de desbe­treffende bestelling plaatst via de commu­ni­ca­tie­middelen of op de dag dat u de commu­ni­ca­tie­middelen bezoekt (afhan­kelijk van wat van toepassing is). We behouden ons het recht voor om deze algemene voor­waarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen.

12.2 Elke bepaling uit deze algemene voor­waarden dient afzon­derlijk en op zichzelf te worden beschouwd. Indien een bepaling ongeldig, nietig of anderszins niet-afdwingbaar is, staat deze los van de overige bepa­lingen en laat de geldigheid en/of afdwing­baarheid van de andere in deze algemene verkoops­voor­waarden opgenomen bepa­lingen onverlet.