Mede­werkers

De mensen achter het merk

Voor LOWA zijn de mede­werkers het hoogste goed. De onder­neming viert de diver­siteit, biedt eerlijke lonen, sociale zekerheid en indi­viduele onder­steuning. Er wordt samen aangepakt en de mede­werkers staan ook persoonlijk achter de producten.

Al meer dan 90 jaar is het bedrijf gevestigd in dezelfde gemeente in Ober­bayern – en dat hoewel LOWA al sinds 1993 deel uitmaakt van de Italiaanse bedrij­vengroep Tecnica. Terwijl er in 1993 jaarlijks circa 350.000 paar schoenen werden gemaakt, zijn dat er inmiddels al meer dan 3 miljoen. Verant­woor­delijk voor dit succes zijn vooral de mede­werkers van LOWA – in de hoofd­ves­tiging zijn dat er ongeveer 275.

LOWA heeft een zeer aangename werksfeer en vlakke hiërar­chieën. Tutoyeren is net zo vanzelf­sprekend als de open deur van de directeur.

2.132 mede­werkers wereldwijd

(stand december 2020)

 • LOWA Jetzendorf Drohnenaufnahmen

LOWA en Jetzendorf

Er werken ongeveer 275 mensen in de vestiging Jetzendorf. Voor een kleine gemeente ten noorden van München met iets meer dan 3000 inwoners is dat niet weinig. Ondanks het feit dat de produc­tie­fa­ci­liteit en het centrale magazijn natuurlijk ook voor wat meer verkeer zorgen, is dat voor de gemeenschap van weinig belang. Veel belang­rijker zijn de betrok­kenheid en de verbon­denheid met elkaar. Eén keer per jaar komen de gemeen­te­raadsleden, de burge­meester en de directie van LOWA bij elkaar om bij te praten en elkaar op de hoogte te houden. Deze nauwe samen­werking heeft in de loop van de tijd zijn vruchten afge­worpen.

Maar niet alleen het bedrijf is verbonden met de gemeenschap, de mede­werkers willen ook iets teruggeven – bijna een kwart van de werk­nemers komt immers zelf uit de gemeente. Veel mede­werkers zijn betrokken bij plaat­selijke vere­ni­gingen of zijn als vrij­williger actief via de maat­schap­pelijke betrok­kenheid van LOWA. Zo doet een groot aantal mede­werkers al jaren mee met de jaar­lijkse boom­plantactie voor de herbe­bossing van de Beierse berg­wouden.

LOWA als werkgever

Schoenmaker, maga­zijn­me­de­werker of inkoper – de beroepen bij LOWA zijn net zo divers als de mensen die ze uitoefenen. Het zijn vooral de vaar­digheden, het vakmanschap en de inzet van de mede­werkers die het bedrijf zo succesvol maken.

Daarom probeert de tradi­tionele schoe­nen­fa­brikant ook een zo goed mogelijke werk­om­geving te creëren en naast inte­ressant werk ook te zorgen voor een breed scala aan bijscholings-en ontwik­ke­lings­mo­ge­lijkheden. Maar ook uit de goede sociale voor­zie­ningen zoals maaltijd- en reis­kos­ten­ver­goe­dingen, een bedrijfs­kantine en een bedrijfs­pen­si­oen­re­geling spreekt de waar­dering voor de werk­nemers. Het is dan ook niet verwon­derlijk dat veel mede­werkers al heel lang in de hoofd­ves­tiging in Jetzendorf werken – de vaste werk­nemers zijn gemiddeld al 13 jaar in dienst.

Maar ook in de Europese produc­tie­lo­caties zoals in Slowakije of Italië zorgt de eigen “Code of Conduct” van het bedrijf voor goede arbeids­voor­waarden. Hierin zijn onder andere sala­rissen, werk­tijden, vakan­tiedagen en arbeids­om­stan­digheden geregeld. De naleving wordt gewaarborgd door interne controles, de zoge­naamde audits. Bovendien hebben mede­werkers toegang tot extra diensten zoals toeslagen voor ploe­gen­dienst, gratis buslijnen of gratis bedrijfs­kantines. Dat is voor veel fabrieken in de betreffende regio’s niet vanzelf­sprekend.

Leeftijd: gemiddeld

46 jaar

bij LOWA Jetzendorf

Jaren in dienst: gemiddeld

13.5 jaar

bij LOWA Jetzendorf

Opleiding bij LOWA

LOWA is niet alleen een belangrijke werkgever in de regio, maar ook een leer­bedrijf. Momenteel worden oplei­dingen geboden voor de beroepen van commercieel-admi­ni­stratief mede­werker in de industrie, logistiek maga­zijn­me­de­werker en schoenmaker. Sinds vorig jaar is bij LOWA ook een duale opleiding op het gebied van sport­ma­na­gement mogelijk. In totaal zijn er op dit moment negen leer­lingen of studenten aan het leren bij LOWA. In een zeer concur­rerende markt met een toenemend tekort aan geschoolde arbeids­krachten is dit een cijfer waar het bedrijf trots op is – bovendien is vooral het leer­ling­beroep van schoenmaker nogal exotisch voor jonge mensen die aan hun loopbaan beginnen. Het doel is om met name op dit gebied leer­lingen aan te nemen, om zo de vacatures te kunnen opvullen met door het bedrijf zelf opgeleide mede­werkers. Om dit te bereiken en de leer­lingen te behouden, zijn er na de opleiding veel vervolg­op­lei­dingen beschikbaar, bijvoorbeeld tot schoen­technicus, schoen­mo­delleur of in de productie van schoenen gespe­ci­a­liseerd voorman.

d04_6623

“Tijdens mijn opleiding bij LOWA kreeg ik inzicht in de uiteen­lopende afde­lingen van een outdoor­bedrijf en daarmee een perfecte basis voor mijn verdere carrière.”

Lena | LOWA Commercieel-admi­ni­stratief mede­werker

Diver­siteit en gelijke kansen

Bij LOWA is de gelijke behan­deling van alle mede­werkers vanzelf­sprekend. De onder­neming zet zich daarbij in voor diver­siteit, gelijke kansen en respectvolle omgang met elkaar – ongeacht religie, geslacht en etnische achtergrond.

 • Aantal medewerkers (incl. uitzendkrachten) per 31-12-2021: in totaal 275 medewerkers, waarvan 127 vrouwen (46,2%)

  Aantal mede­werkers (incl. uitzend­krachten) per 31–12–2021: in totaal 275 mede­werkers, waarvan 127 vrouwen (46,2%)

 • Medewerkers in opleiding: 37,5% vrouwen

  Mede­werkers in opleiding: 37,5% vrouwen

 • 57 medewerkers met een buitenlandse nationaliteit

  57 mede­werkers met een buiten­landse nati­o­na­liteit

 • 14 medewerkers met een ernstige handicap

  14 mede­werkers met een ernstige handicap

 • Type contract: 207 fulltime, 68 parttime, 0 tijdelijk

  Type contract: 207 fulltime, 68 parttime, 0 tijdelijk

(LOWA Jetzendorf, stand december 2021)

Respect

LOWA biedt een vertrouwde werk­om­geving met een platte hiërarchie. Openheid, eerlijkheid, tole­rantie en teamgeest kenmerken het werk en vormen de basis van het omgaan met elkaar, met klanten en met zakelijke partners.

Arbeids­voor­waarden

LOWA biedt zijn mede­werkers een passende, pres­ta­tie­ge­re­la­teerde beloning, flexibele werk­tijden, pres­ta­tie­bo­nussen en een bedrijfs­pen­si­oen­re­geling. Daarnaast zijn er subsidies op maal­tijden en vervoer. Het bedrijf heeft acht mini­bussen beschikbaar voor het vervoer van de mede­werkers.

LOWA biedt zijn mede­werkers een weke­lijkse rugtraining aan. Daarnaast profiteren de mede­werkers van een groot aantal secundaire voor­waarden – bijvoorbeeld in het bosklimpark Jetzendorf of in de klimhal Pfaf­fenhofen.

Bovendien bevordert het bedrijf de combinatie van werk en gezin en de gezondheid op het werk en zorgt het voor de nodige arbeids­vei­ligheid.