Algemene voor­waarden

Algemene voor­waarden van de winactie “Win een wandel­va­kantie naar Harz!” op internet van 19 oktober tot en met 15 november 2020.

Artikel 1
De firma LOWA Benelux BV, met KVK-nummer 14046402, orga­niseert van 19 oktober tot en met 15 november 2020 een gratis spel­wed­strijd zonder aankoop­ver­plichting. Deze spel­wed­strijd draagt de titel ‘Win een wandel­va­kantie naar Harz!’ en is terug te vinden op de website www.lowa.nl/harz. Deze wedstrijd zal beginnen op 19 oktober om 09u00 en eindigen op 15 november 2020 om 23u59. LOWA Benelux BV orga­niseert deze winactie in samen­werking met LINKING BRANDS by team4­tourism e.U. en Zwerfkei Outdoor & Travel Centre. Op woensdag 18 november 2020 zal de winnaar worden bekend­gemaakt.

Artikel 2 – Wie mag deelnemen?
Alle natuurlijke personen, met minimum leeftijd van 18 jaar, die gevestigd zijn in Nederland en België en die beschikken over een eigen geldig e-mailadres, mogen deelnemen aan dit spel, met uitzon­dering van de perso­neelsleden van TCK Sports Group-filialen en hoofd­kantoor en perso­neelsleden van Zwerfkei Outdoor & Travel Centre, evenals hun fami­lieleden in de 1ste en de 2de graad.

Artikel 3 – Geldige deelname aan DE WEDSTRIJD
De wedstrijd is toegan­kelijk via www.lowa.nl/harz. Om deel te nemen moet elke deelnemer antwoorden op alle vragen en zijn/haar motivatie invullen waarom hij/zij de wandel­va­kantie wilt winnen. Om te kunnen deelnemen aan dit spel moet de speler het wedstrijd­for­mulier volledig en correct invullen en akkoord gaat met de algemene voor­waarden. Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen.

Artikel 4 – Prijs
Een vakan­tie­voucher voor 2 volwassenen voor 3 nachten in een 3 of 4 hotel incl. half­pension. Daarnaast ontvangt de winnaar 2 HarzCards en twee paar LOWA LOCARNO schoenen. De vakan­tie­voucher is vanaf het moment van bekend­making van de winnaar één jaar geldig om in te zetten. Reservatie van de wandel­va­kantie is op basis van beschik­baarheid en op verzoek van de winnaar.

Om te winnen moet de deelnemer:

  1. het inschrij­vings­for­mulier volledig en correct ingevuld hebben,
  2. de moti­va­tievraag ingevuld hebben.

LOWA Benelux BV zal onaf­han­kelijk een wille­keurige winnaar selecteren. Over de uitslag en de toekenning kan niet worden gecor­res­pondeerd.

Artikel 5
De prijs wordt aanvaard zoals aange­kondigd en kan niet betwist worden.

De naam van de winnaar wordt bekend­gemaakt op de Facebook­pa­gina’s van LOWA Benelux en Zwerfkei Outdoor & Travel Centre. De winnaar wordt uitsluitend gecon­tacteerd via e-mail en heeft 15 dagen de tijd om de prijs te aanvaarden of te weigeren. Indien de winnaar niet geantwoord heeft na 15 dagen, gaat de orga­ni­serende firma ervan uit dat de speler de prijs weigert. In dit geval wordt een nieuwe winnaar aangeduid conform de criteria vermeld in artikel 4. De verliezer ontvangt geen enkel bericht. Over de uitslag kan niet worden gecor­res­pondeerd.

De prijs is persoons­ge­bonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet over­draagbaar, inwis­selbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voor­waarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de orga­ni­serende firma gerechtigd een andere winnaar te selecteren.

De winnaars kunnen aan de hand van een beves­ti­gingsmail hun prijs verzilveren. De afhan­deling omtrent de levering van de gewonnen schoenen gebeurt door LOWA Benelux BV. LINKING BRANDS by team4­tourism e.U. zorgt voor de verdere afhan­deling van de vakan­tie­voucher.

Indien de winnaars hun prijs om welke reden dan ook niet in ontvangst kunnen nemen onder de voor­waarden en binnen de termijnen vermeld in dit reglement, worden de prijzen defi­nitief als verloren beschouwd en worden ze opnieuw toegewezen conform artikel 4 van dit reglement.
LOWA Benelux BV of de afge­vaardigde van de onder­neming is niet verant­woor­delijk voor het afhandelen van de actie en is niet aanspra­kelijk bij verzuim door de diensten van LINKING BRANDS by team4­tourism e.U. en Harz of hun afge­vaardigde.

De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. LOWA Benelux BV is niet verant­woor­delijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

Artikel 6 – Duur en verant­woor­de­lijkheden
De orga­ni­serende firma behoudt zich het recht voor om te allen tijde, met name in het geval van overmacht, de wedstrijd zonder voor­afgaand bericht te wijzigen, in te korten, te verlengen, op te schorten of te schrappen.
De orga­ni­serende firma herinnert de deel­nemers aan de kenmerken en de beper­kingen van het internet en wijst iedere aanspra­ke­lijkheid af voor de gevolgen voor de deel­nemers van het aanloggen op dit netwerk via de website.

Artikel 7 – Infor­matica en rechten
In over­een­stemming met de huidige regle­men­tering hebben alle spelers het recht om de gegevens die verzameld worden in het kader van deze wedstrijd recht­streeks bij LOWA Benelux BV te raad­plegen, aan te laten passen of te laten schrappen.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt door LINKING BRANDS by team4­tourism e.U., Harz en Zwerfkei Outdoor & Travel Centre voor de goede afhan­deling van deze wedstrijd en voor de bekend­making van de winnaars. Deze gegevens worden niet door­gegeven of verkocht aan derden.

Artikel 8
De winnaars geven de firma die deze wedstrijd orga­niseert de toestemming om hun voornaam en (eventuele) foto te gebruiken op diverse commu­ni­ca­tiemedia, zonder voor­behoud of beperking en zonder dat zij hierdoor recht hebben op een vergoeding, een recht of een voordeel buiten de over­han­diging van hun prijs. In geval van weigering doet de speler uitdruk­kelijk afstand van zijn prijs.

Artikel 9
De orga­ni­serende firma beslist soeverein in laatste instantie over alle klachten. De klachten zijn slechts ontvan­kelijk indien ze binnen 7 dagen na de bekend­making van de resultaten aankomen op het volgende adres:
LOWA Benelux BV, Jupi­ter­straat 2, 6468 EV Kerkrade, Nederland

Artikel 10
Door deel te nemen aan deze wedstrijd, aanvaardt de deelnemer alle bepa­lingen van dit reglement ten volle.