LOWA company headquarter in Jetzendorf

Missionstatement

Onze filosofie

De bedrijfs­principes van LOWA moeten worden gezien als een soort “vangrails” die de onder­neming en zijn mede­werkers een argu­men­ta­tiekader bieden op basis waarvan beslis­singen kunnen worden genomen die zowel intern als extern kunnen worden verdedigd. Ze moeten een maatstaf zijn waarop mede­werkers en klanten van LOWA zich kunnen oriënteren.

Simply more…

Een slogan die ons al vele jaren begeleidt en staat voor wat LOWA in essentie betekent – het streven naar “simply more…”!

We zijn een wereldwijd outdoor-bedrijf dat grote waarde hecht aan zijn wortels. We ontwikkelen, produceren en verkopen schoenen. We volgen daarbij altijd drie centrale vereisten: hoogste kwaliteit, perfecte pasvorm en innovatie op alle gebieden.

Dit streven is terug te vinden in elk aspect van ons handelen en buiten de grenzen van het bedrijfs­terrein verder. Voor ons zijn niet korte­ter­mijn­trends, maar duurzame bedrijfs­ont­wik­keling belangrijk. Tradi­tionele waarden als vertrouwen, eerlijkheid en respect worden bij ons met een hoofd­letter geschreven. We dragen deze principes niet alleen uit in onze dage­lijkse interactie met elkaar, maar ook in onze zakelijke relaties.

Producten op het hoogste niveau zijn onze onom­sto­telijke basis. Om dit te garanderen sluiten wij geen compro­missen. We willen de consument met onze producten de best mogelijke outdoor­be­leving bieden.

We zijn ons te allen tijde bewust van onze verant­woor­de­lijkheid jegens onze klanten, dealers, partners, leve­ranciers en produ­centen. In het tijdperk van globa­li­sering vertrouwen we bewust op “Made in Europe” en eisen we van onze leve­ranciers en produ­centen dat ze een Code of Conduct onder­tekenen die we onszelf hebben opgelegd.

Ons hoogste goed zijn onze mede­werkers. We vieren de diver­siteit, bieden eerlijke lonen, sociale zekerheid en indi­viduele onder­steuning. We pakken samen aan en staan ook persoonlijk achter onze producten.

Als inter­na­tionaal outdoor-merk denken we aan de natuur en onze omgeving. We gaan zorg­vuldig om met hulp­bronnen en houden bij onze ontwik­keling syste­matisch rekening met duur­zaam­heids­as­pecten. Daarnaast geloven we sterk in onze Beierse locatie. We zijn geworteld in de regio en onder­steunen verschillende maat­schap­pelijke projecten.

Jetzendorf, 2 oktober 2020

  • Alexander Nicolai, CEO LOWA Sportschuhe GmbH

    Alexander Nicolai, CEO LOWA Sport­schuhe GmbH

  • Werner Riethmann, CEO LOWA Sportschuhe GmbH

    Werner Riethmann, CEO LOWA Sport­schuhe GmbH