img_6379

Mate­ri­aalkeuze

Vrij van scha­delijke stoffen en van de hoogste kwaliteit

LOWA biedt zijn klanten altijd de best mogelijke kwaliteit. Van de gebruikte mate­rialen tot het eind­product, de schoen. De eisen die het aan zichzelf en zijn pres­taties stelt, ziet LOWA als een leidraad voor de hoge kwaliteit van de producten.

LOWA hecht bij de keuze van zijn mate­rialen veel belang aan de hoogste kwaliteit en zorgt dat de mate­rialen voldoen aan alle eisen met betrekking tot het vrij zijn van scha­delijke stoffen. Daarom gebruikt LOWA voor alle producten een “Restricted Substances List (RSL)” een lijst met verboden of beperkt te gebruiken stoffen, die gebaseerd is op inter­na­tionale criteria en op de CADS-RSL.

Speciale aandacht wordt besteed aan de selectie van leer. Dit natuur­product is de basis van veel LOWA-schoenen. Het door LOWA gebruikte leer is afkomstig van Europese runderen. LOWA werkt uitsluitend samen met Europese looi­erijen die een duurzame produc­tie­fi­losofie hebben. Voor­beelden zijn de bedrijven Heinen uit Wegberg (Duitsland), VIVIANI uit Zagreb (Kroatië), DANI uit Arzignano (Italië) en DERCOSA uit Cheste (Spanje). Stuk voor stuk bewust gese­lec­teerde looi­erijen die net zoals LOWA een filosofie hebben om ecologisch en maat­schap­pelijk verantwoord te produceren.

Naast leer gebruikt LOWA voor de bovenkant en binnen­voering ook textiel. Maar de speci­fi­caties voor kwaliteit, duur­zaamheid en vrijheid van scha­delijke stoffen gelden natuurlijk ook voor alle andere gebruikte mate­rialen. Dit zijn bijvoorbeeld lijmen, kleur­stoffen, veters en zolen.

Volgens de aan zichzelf opgelegde regels gebruikt LOWA in zijn schoenen geen merinowol waarvoor bij de productie mulesing is gebruikt, geen dons, geen nano­tech­nologie, geen anti-trans­pirant, geen biociden en geen antischim­mel­middelen.

  • Imagefoto met de INNOX PRO GTX MID Ws, ATS und Frauenshooting Benjamin Pfitscher

Vegan collectie

Er zijn verschillende defi­nities van “vega­nistisch”. Een bovenkant van textiel in plaats van leer is bij schoenen al het halve werk. Alle schoenen uit onze All Terrain Sport-collectie en enkele andere modellen bevatten geen leer en dierlijke wol. Ook de gebruikte lijm is vrij van dierlijke bestanddelen.

But the process used to demon­strate that no animal products are used in all components is fairly elaborate. It takes real detective work to determine whether the dyes, chemicals, enhan­cement substances, etc., are free of animal products. The main reason for this is that a very large number of indi­vidual pieces and components are used to make high-quality outdoor footwear. The INNOX model, for instance, has more than 150 components. It is nearly impossible to analyse all of these according to the criteria listed above. LOWA is also unable to make any credible statement regarding the very strict vegan criteria that require, among other things, that no animal expe­riments were conducted on the materials used in the boots and that all plant fibres were produced by certified organic farms.

Life Cycle Assessments

De komende jaren willen we met behulp van Life Cycle Assessments de ecolo­gische voet­afdruk van onze producten nog verder reduceren. Bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van duurzame mate­rialen, die we dan gerichter kunnen afstemmen op de eisen op het gebied van duur­zaamheid, repa­reer­baarheid en levensduur.

CADS -RSL en afwe­zigheid van scha­delijke stoffen

LOWA is een van de mede­op­richters van cads e.V., een vere­niging van fabri­kanten en leve­ranciers die streeft naar het vermijden van scha­delijke stoffen in schoenen. Alle aange­sloten bedrijven verplichten zich vrij­willig zich te houden aan de bewust hoge eisen van de uitge­werkte CADS-richtlijn “Verzeichnis einge­schränkt nutzbarer Substanzen in Schuhen” (beperkt te gebruiken stoffen in schoenen).

  • cads-logo-member-color-big

Cads e.V. heeft zich tot doel gesteld minimale eisen te formuleren en de dialoog met NGO’s over kritieke mate­rialen te bevorderen. De CADS-RSL is ontwikkeld in nauwe samen­werking met het gere­nom­meerde, onaf­han­kelijke test- en onder­zoeks­in­stituut Pirmasens e. V.

Naast het gebruik van deze “Restricted Substances List” (lijst met verboden en/of beperkte stoffen) laat LOWA zijn mate­rialen regelmatig en steek­proefs­gewijs testen op scha­delijke stoffen door externe, erkende labo­ratoria. LOWA zorgt er onder andere voor dat er geen met chroom VI gelooid leer wordt gebruikt en dat er zich tijdens de opslag geen giftig chroom VI heeft gevormd uit het niet-giftige chroom III.

Bovendien staat LOWA alleen het gebruik toe van mate­rialen die voldoen aan de vereisten van de EU-veror­dening inzake chemische stoffen (EG) nr. 1907/2006 (REACH). LOWA bevestigt met betrekking tot Artikel 33 van de veror­dening dat zijn producten en de verpakking daarvan geen stoffen bevatten van de kandi­daatslijst (van de op dat moment geldende versie) in over­een­stemming met Artikel 59 (1).

PFC-vrije alter­na­tieven

De uitfa­sering van fluor­che­mi­caliën is momenteel een grote uitdaging voor ons en de hele sector. Met name de omscha­keling van water­af­stotende mate­rialen en textiel naar PFC-vrije alter­na­tieven.

Om ervoor te zorgen dat alle mate­rialen en onderdelen van de schoen water­af­stotend en, in combinatie met het membraan, ook waterdicht zijn, vertrouwde de outdoor­in­dustrie tot nu toe op PFC-houdende impreg­naties. PFC staat voor poly­flu­or­che­mi­caliën. Van sommige van deze bijna 5000 stoffen is inmiddels bekend dat ze zich in ons milieu ophopen en scha­delijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Daarom willen en moeten ook wij een einde maken aan het gebruik van PFC’s. Bij LOWA betekent dit dat alle mate­rialen en hun grond­stoffen 100% vrij moeten zijn van PFC’s. Dit heeft met name ook betrekking op de chemi­caliën die bij de productie of de nabe­han­deling worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het hydro­foberen (water­af­stotend maken).

Het vinden van PFC-vrije alter­na­tieven met ongeveer dezelfde of zelfs maar func­ti­o­nerende water­af­sto­tendheid is in een product­sector als de onze alles­behalve eenvoudig. Onze schoenen bestaan uit veel verschillende mate­rialen en afzon­derlijke onderdelen en moeten bestand zijn tegen hoge fysieke belas­tingen (robuustheid, slijtage, duur­zaamheid, isolatie enz.)

Een aantal van onze mate­rialen hebben we na succesvolle, zeer uitge­breide labo­ra­torium- en veld­proeven al aangepast. Voor alle betreffende mate­rialen zal het aanpas­sings­proces uiterlijk eind 2024 voltooid zijn.