img_6379

Materiaalkeuze

Vrij van scha­delijke stoffen en van de hoogste kwaliteit

LOWA is alleen tevreden met het allerbeste. Daarom biedt LOWA zijn klanten altijd de best mogelijke kwaliteit. Van de gebruikte mate­rialen tot het eind­product, de schoen. De eisen die het aan zichzelf en zijn pres­taties stelt, ziet LOWA als een leidraad voor de hoge kwaliteit van de producten.

LOWA hecht bij de keuze van zijn mate­rialen veel belang aan de hoogste kwaliteit zorgt dat de mate­rialen voldoen aan alle eisen met betrekking tot het vrij zijn van scha­delijke stoffen. Daarom heeft LOWA voor alle producten een “Restricted Substances List” opgesteld, die is gebaseerd op inter­na­tionale criteria en de CADS-richtlijn.

Speciale aandacht wordt besteed aan de selectie van leer. Dit natuur­product is de basis van veel LOWA-schoenen. LOWA werkt op dit gebied uitsluitend samen met Europese looi­erijen die een duurzame produc­tie­fi­losofie hebben.

Het door LOWA gebruikte leer is hoofd­za­kelijk afkomstig van Europese runderen. Hoofd­le­ve­rancier is de firma Heinen uit het Duitse Wegberg, waarvan LOWA circa 70 procent van zijn leer afneemt. Andere looi­erijen waarvan de onder­neming haar leer afneemt zijn bijvoorbeeld VIVIANI uit Zagreb (Kroatië) en de bedrijven DANI uit Arzignano alsook Perwanger uit Ora (Italië). Stuk voor stuk bewust gese­lec­teerde looi­erijen die net zoals LOWA een filosofie hebben om ecologisch en maat­schap­pelijk verantwoord te produceren.

Naast leer gebruikt LOWA voor de bovenkant en binnen­voering ook textiel. De speci­fi­caties met betrekking tot bijvoorbeeld de afwe­zigheid van scha­delijke stoffen gelden natuurlijk voor al het gebruikte materiaal. Dat geldt bijvoorbeeld voor:

Volgens de aan zichzelf opgelegde regels gebruikt LOWA in zijn schoenen geen merinowol waarvoor bij de productie mulesing is gebruikt, geen dons, geen melk- en andere voedings­vezels, geen nano­tech­nologie, geen anti-trans­pirant, geen biociden en geen antischim­mel­middelen.

 • Athleten Workshop in Jetzendorf

Focus op kwaliteit: inno­vatieve mate­rialen en tech­no­logieën

Kwali­tatief hoog­waardige outdoor- en berg­schoenen bestaan uit een groot aantal afzon­derlijke compo­nenten. Om schoenen te produceren die aan alle wensen en eisen voldoen, kiest LOWA al decen­nialang met succes voor het toepassen van inno­vatieve tech­no­logieën van externe partners.

 • Vibram

  Vibram is al vele jaren een van de toon­aan­gevende merken op het gebied van kwali­tatief hoog­waardige zolen.

 • GORE-TEX

  Of je nu intensief aan bergsport doet of door de stad wandelt tussen warme cafés en koude straten – GORE-TEX-schoenen houden je voeten altijd comfortabel droog. Ze zijn permanent waterdicht en bieden een geop­ti­ma­liseerd ademend vermogen.

 • PrimaLoft®

  De PrimaLoft®-isolatie is een synthe­tische, water­af­stotende isola­tievezel. De uitstekende ther­mische pres­taties met een laag gewicht en optimale samen­druk­baarheid worden bereikt met een dunne poly­es­tervezel. Deze ultrafijne polyester micro­vezels worden onder invloed van warmte bij miljoenen contact­punten met elkaar verbonden. Het resultaat is een nauw verweven netwerk van vezels, dat de structuur en func­ti­o­na­liteit van dons nabootst doordat talloze kleine lucht­ka­mertjes worden gecreëerd. Daarin wordt de lichaams­warmte opge­slagen, terwijl koude lucht van buitenaf effectief wordt afgeweerd.

 • Imagefoto met de INNOX PRO GTX MID Ws, ATS und Frauenshooting Benjamin Pfitscher

Vega­nis­tische Collectie

Er zijn verschillende defi­nities van “vega­nistisch”. Een bovenkant van textiel in plaats van leer is bij schoenen al het halve werk. Alle schoenen uit de All Terrain Sport-collectie en enkele andere modellen bevatten geen leer en dierlijke wol. Ook de gebruikte lijm is vrij van dierlijke bestanddelen.

Het vergt echter veel inspanning om te bewijzen dat er in alle gebruikte onderdelen geen dierlijke producten zijn gebruikt. Er is regelrecht detec­ti­vewerk nodig om te controleren of ook de gebruikte verf­stoffen, chemi­caliën, afwer­kings­stoffen enz. vrij zijn van dierlijke bestanddelen. Dat komt voor­na­melijk doordat hoog­waardige outdoor­schoenen uit zeer veel afzon­derlijke onderdelen en compo­nenten bestaan. Bij het model INNOX zijn dat er bijvoorbeeld meer dan 150. Het is vrijwel onmo­gelijk om die allemaal te controleren op basis van de hierboven genoemde criteria. LOWA kan op dit moment dan ook geen betrouwbare uitspraken doen over de zeer strenge vega­nis­tische criteria, waarbij het er onder andere om gaat dat voor de in het product gebruikte mate­rialen geen dier­proeven zijn uitgevoerd of dat alle plant­aardige vezels afkomstig zijn van gecon­tro­leerde biolo­gische teelt. Volgens de aan zichzelf opgelegde regels gebruikt LOWA in zijn schoenen geen merinowol waarvoor bij de productie mulesing is gebruikt, geen dons, geen melk- en andere voedings­vezels, geen nano­tech­nologie, geen anti- trans­pirant, geen biociden en geen antischim­mel­middelen.

Lidmaatschap van CADS

 • cads-logo-member-color-big

LOWA is een van de mede­op­richters van CADS (Coop­e­ration at DSI), een vere­niging van fabri­kanten en leve­ranciers ter vermijding van scha­delijke stoffen in schoenen onder het dak van het Deutsches Schu­h­in­stitut. Alle aange­sloten bedrijven verplichten zich vrij­willig zich te houden aan de bewust hoge eisen van de uitge­werkte richtlijn “Verzeichnis einge­schränkt nutzbarer Substanzen in Schuhen” (beperkt te gebruiken stoffen in schoenen).

CADS heeft zich tot doel gesteld minimale eisen te formuleren en de dialoog met NGO’s over kritieke mate­rialen te bevorderen. De uitge­werkte richtlijn “Verzeichnis einge­schränkt nutzbarer Substanzen in Schuhen” (beperkt te gebruiken stoffen in schoenen) is ontstaan in nauwe samen­werking met een gere­nommeerd, onaf­han­kelijk test- en onder­zoeks­in­stituut in Pirmasens.

Afwe­zigheid van scha­delijke stoffen

Bovendien voldoet LOWA aan alle vereisten op het gebied van afwe­zigheid van scha­delijke stoffen die zijn vast­gelegd in de EG-veror­dening 1907/2006 (REACH). REACH is een veror­dening van het Europese Parlement en de Raad voor de regi­stratie, evaluatie, auto­risatie en restrictie van chemische stoffen. LOWA bevestigt met betrekking tot Artikel 33 van de veror­dening dat zijn producten en de verpakking daarvan geen stoffen bevatten van de kandi­daatslijst (van de op dat moment geldende versie) in over­een­stemming met Artikel 59 (1).

Daarnaast heeft LOWA voor alle producten een aanvullende eigen “Restricted Substances List” (lijst met verboden en/of beperkte stoffen) opgesteld die voldoet aan de CADS-richtlijn. LOWA controleert zijn mate­rialen steek­proefs­gewijs op alle scha­delijke stoffen, zowel met eigen tests als met erkende externe labo­ratoria.