Thematic specials Corporate Respon­si­bility

Our special themes complement the world of LOWA products. You may download all listed texts and assets and use them in your publi­cation.
Please observe the rules governing publi­cation and copy­rights that you will find in the download package.

Media selection

Milieu- en natuur­be­scherming

De natuur biedt ons de ruimte om outdoor­ac­ti­vi­teiten te beoefenen. Het behoud ervan is onze bestaansgrond. Als bedrijf zetten we ons daarom in voor mili­eu­be­scherming en natuur­behoud, gaan we zorg­vuldig om met hulp­bronnen en mini­ma­liseren we het effect van onze bedrijfs­ac­ti­vi­teiten op het milieu, het klimaat en de biodi­ver­siteit. Dat geldt zowel voor de directe mili­eu­ef­fecten van onze bedrijfs­ac­ti­vi­teiten als voor onze produc­tie­lo­caties. View story …

Texts and photo­graphs

Produc­tie­om­stan­digheden

Deze waarden leiden ons in onze dage­lijkse omgang met onze mede­werkers en met onze klanten. Ze gelden echter niet niet alleen voor ons, maar ook voor onze zaken­partners en produ­centen in binnen- en buitenland. View story …

Producten

Bij zijn producten hecht LOWA bijzonder veel waarde aan een perfecte pasvorm, hoge func­ti­o­na­liteit, een modern design en tech­nische innovatie. Een essentieel ecologisch voordeel is de lange levensduur van de producten. View story …

Produc­tie­lo­caties

Als een van de bran­che­leiders zet LOWA in het tijdperk van globa­li­sering bewust in op “Made in Europe”, om zo de best mogelijke product­kwa­liteit, eerlijke lonen en sociale verze­ke­ringen voor de mede­werkers te kunnen garanderen. Dit wordt gewaarborgd met onze “Code of Conduct”. View story …

Texts and photo­graphs

Videos

Mission Statement

Met ons mission statement willen wij onze mede­werkers en andere belang­heb­benden op een trans­parante en beknopte manier beschrijven waar LOWA op de afzon­derlijke actie­ge­bieden voor staat. Wat is precies ons merk en onze iden­titeit, welke waarden en filosofie staan we voor en wat verstaan we onder verant­woor­de­lijkheid. View story …

Texts and photo­graphs

Gemeenschap

Samen met partners en sporters zetten we ons in om maat­schap­pelijk achter­ge­stelde mensen over de hele wereld te helpen. Naast geld­do­naties doen we wat het meest voor de hand ligt: we doneren schoenen. View story …

Onder­neming

LOWA is een tradi­tioneel bedrijf, dat is gevestigd in Jetzendorf in Beieren. Het kleine schoen­ma­kers­be­drijfje is binnen 100 jaar uitge­groeid tot een wereldwijd opererend outdoor­bedrijf dat zijn producten overal in de wereld verkoopt. View story …

Een lange levensduur betekent duur­zaamheid

Op de tafels staat ratelende appa­ratuur, er klinken slijp­ge­luiden en het gezoem van de koudekamer, en af en toe hoor je een pieptoon als een test niet is geslaagd. Het eigen LOWA-labo­ra­torium in de vestiging Jetzendorf is een belangrijk onderdeel van de schoe­nen­fa­brikant als het gaat om de kwaliteit van zijn producten. View story …

Texts and photo­graphs

Testi­monials

Videos